Accés a la piscina per a persones amb discapacitat

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Persones d'entre 18 i 64 anys amb discapacitat
1 Bonificació
41,67%
1 Observacions
Reducció de la quota mensual de soci adult