Bonificacions a l’IBI

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Família nombrosa
1 Bonificació
Entre el 10% i el 50%
1 Observacions
D'acord amb la renda per càpita i el valor cadastral de l'habitatge
2 A qui s'adreça
Empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
2 Bonificació
50% de la quota durant un termini màxim de 3 períodes impositius
2 Observacions
Cal sol·licitar-la abans de la finalització del període de 3 anys
3 A qui s'adreça
Propietaris d'habitatges de protecció oficial
3 Bonificació
50% de la quota durant 3 anys
3 Observacions
Cal sol·licitar-la abans de la finalització del període de 3 anys
4 A qui s'adreça
Propietais d'habitatges que els destinin a lloguer social per a la Borsa de Lloguer o en cessió
4 Bonificació
Per captació, 60% durant el primer any de contracte

Per habitatges amb un preu inferior al de mercat, entre el 60% i el 100% durant tota la vigència del contracte.

Per cessió a l'Ajuntament, el 100% durant tot el contarcte.
4 Observacions
Es pot sol·licitar durant tot l'any, però pot variar la bonificació segons el preu del lloguer
5 A qui s'adreça
Propietaris d'habitatges construïts abans del 4-07-2005 que instal·lin plaques solars
5 Bonificació
10% durant els 5 primers anys i un 5% durant els 5 anys posteriors
5 Observacions
Cal sol·licitar-la en els dos mesos posteriors a la finalització de la instal·lació
6 A qui s'adreça
Ajuts del Pla Especial de Patrimoni Històric i Artístic (PEPHA)
6 Bonificació
Aplicació del coeficient "L" en la base imposable d'acord amb el nivell de protecció
6 Observacions
Aplicació de l'ajut condicionada a l'aprovació definitiva del PEPHA