Bonificacions fiscals de la taxa d’escombraries

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Subjectes passius per a recollida domiciliària que portin els residus municipals generats, en l'horari d'obertura de la Deixalleria. En un mínim de 12 entrades a l'any, per subjecte passiu, en un període mínim de 6 mesos
1 Bonificació
25%
1 Observacions
El retorn es farà efectiu d'ofici durant l'exercici següent al de les entrades de residus a la Deixalleria Municipal
2 A qui s'adreça
Subjectes passius que utilitzin un mínim de dues vegades a l'any el servei de recollida de mobles i residus voluminosos
2 Bonificació
5%
2 Observacions
3 A qui s'adreça
Persones que facin habitualment compostatge amb els seus residus orgànics
3 Bonificació
30%
3 Observacions