Habitatge, obres, urbanisme i millora de l’accessibilitat

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Rehabilitació d'habitatges
1 Bonificació
Fins al 20% del pressupost
1 Observacions
Cal consultar topalls
2 A qui s'adreça
Instal.lació d'ascensors
2 Bonificació
7000 euros per edifici i 3000 euros per unifamiliars
2 Observacions
Cal consultar requisits
3 A qui s'adreça
Supressió de barreres arquitectòniques
3 Bonificació
Fins a 20% del pressupost
3 Observacions
Cal consultar topalls
4 A qui s'adreça
Arranjament d'habitatges desocupats per destinar-los a lloguer social
4 Bonificació
Fins a 50% per habitatge
4 Observacions
Cal consultar topalls
5 A qui s'adreça
Ajut complemantari a les bonificacions per a rehabilitació d'habitatges
5 Bonificació
15% complementari segons l'actuació a realitzar
5 Observacions
6 A qui s'adreça
Ajut per a la realització d'inspecció tècnica de l'edifici
6 Bonificació
60% del cost
6 Observacions
7 A qui s'adreça
Ajut per a substitució d'aforaments
7 Bonificació
* A determinar en el moment de l'edició d'aquesta guia
7 Observacions
Bases en procés d'aprovació
8 A qui s'adreça
Ajuts del Pla Especial de Patrimoni Històric i Artístic (PEPHA)
8 Bonificació
95%
8 Observacions