Impost sobre Béns Immobles (IBI)

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Propietaris i llogaters en situació econòmica de vulnerabilitat que acreditin que han pagat el rebut de l'IBI
1 Bonificació
Bonificació del 20% al 60% del total de la factura anual de la taxa de l'IBI
1 Observacions
D'acord amb la renda per càpita