Impost sobre Béns Immobles

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Famílies nombroses
1 Bonificació
Del 10% al 50%
1 Observacions
D'acord amb la renda per càpita i el valor cadastral de l'habitatge

Adreces i telèfons