Impost sobre l’increment de valor dels terrenys (Plusvàlua)

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Execucions hipotecàries o dacions en pagament
1 Bonificació
100%
1 Observacions
S'ha de sol·licitar durant els 30 dies posteriors a la data d'execució
2 A qui s'adreça
Transmissió d'habitatge habitual en cas de defunció
2 Bonificació
Del 30% al 90% d'acord amb el nivell d'ingressos
2 Observacions
S'ha de sol·licitar durant els 6 mesos posteriors a la defunció