Taxa per a expedició de documents administratius

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Persones declarades dins d'un grup de risc, estudiants, jubilats, aturats o amb un grau de discapacitat amb rendes baixes
1 Bonificació
100%
1 Observacions
2 A qui s'adreça
Compulsa de fotocòpies per a processos de selecció de personal convocats per l'Ajuntament
2 Bonificació
100%
2 Observacions
3 A qui s'adreça
Certificat d'estar al corrent de pagament amb la hisenda municipal quan sigui un document exigit en concursos d'obres i serveis convocats per l'Ajuntament
3 Bonificació
100%
3 Observacions
4 A qui s'adreça
Persones que adoptin animals en centres protectors: exempció de la taxa d'inscripció al cens d'animals
4 Bonificació
100%
4 Observacions
5 A qui s'adreça
Persones que han sol·licitat informació pública i que, tot i que estigui disponible en format diigtal, acreditin que els és impossible disposar del mitjans electrònics necessaris per rebre la informació en format digital
5 Bonificació
100%
5 Observacions