Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en les entitats

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Empreses i autònoms per trasllat per enderrocaments forçosos, enfonsaments i incendis
1 Bonificació
1 Observacions
No s'aplica
2 A qui s'adreça
Empreses i autònoms per canvis de titularitat per causa de mort, entre cònjuges i entre ascendents i descendents
2 Bonificació
2 Observacions
No 'aplica. S'ha de sol·licitar durant l'any posterior a la mort del titular
3 A qui s'adreça
Canvi de la forma jurídica d'una societat per imperatiu legal, sempre que disposi de permís d'activitats descendents
3 Bonificació
3 Observacions
No s'aplica
4 A qui s'adreça
Empreses i autònoms que desenvolupin activitats professionals en un local obert al públic ubicat en la residència habitual
4 Bonificació
4 Observacions
No s'aplica
5 A qui s'adreça
Cooperatives i societats anònimes laborals, i societats limitades laborals
5 Bonificació
95%
5 Observacions
6 A qui s'adreça
Entitats o associacions sense afany de lucre
6 Bonificació
95%
6 Observacions
7 A qui s'adreça
Empreses i autònoms per canvis de titularitat per jubilació entre cònjuges i entre ascendents i descendents
7 Bonificació
95%
7 Observacions
8 A qui s'adreça
Empreses i autònoms per canvis de titularitat de persona física a una societat o a l'inrevés
8 Bonificació
75%
8 Observacions
9 A qui s'adreça
Empreses i autònoms que traslladin l'establiment o local a zones adequades per al desenvolupament d'una activitat específica
9 Bonificació
50%
9 Observacions
10 A qui s'adreça
Empreses i autònoms que utilitzin energies renovables en el procés productiu
10 Bonificació
30%
10 Observacions
11 A qui s'adreça
Empreses i autònoms pel canvi de titularitat de les autoritzacions d'activitat dels aparcaments privats
11 Bonificació
100%
11 Observacions
12 A qui s'adreça
Empreses de nova implantació a la vila de sectors estratègics
12 Bonificació
30%
12 Observacions
Cal consultar els sectors d'aplicació
13 A qui s'adreça
Empreses i autònoms de nova implantació a la vila que creïn nous llocs de treball indefinits
13 Bonificació
Del 30% al 80%
13 Observacions
D'acord amb els llocs de treball creats
14 A qui s'adreça
Empreses i autònoms per a la contractació d'usuaris del Servei d'Orientació Laboral de l'Ajuntament de Mollins de Rei
14 Bonificació
Del 40% al 90%
14 Observacions
D'acord amb els llocs de treball creats
15 A qui s'adreça
Empreses i autònoms de nova implantació a la vila
15 Bonificació
20%
15 Observacions
16 A qui s'adreça
Empreses de nova creació impulsades per persones aturades o fins a 30 anys
16 Bonificació
10%
16 Observacions
Les persones més grans de 30 anys hauran d'acreditar com a mínim un any d'atur

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributària – Sant Feliu de Llobregat
    936667311