Taxa per a llicències urbanístiques

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Obres de reparació, conservació, rehabilitació i modernització a l'interior dels habitatsges, amb pressupost inferior a 120000€
1 Bonificació
No es cobra
1 Observacions
L'exempció de la taxa no suposa l'exempció de l'impost
2 A qui s'adreça
Obres de nova planta en què no s'utilitzi el PVC per a cap concepte
2 Bonificació
10%
2 Observacions
No s'aplica si les obres son un compliment d'una ordre d'execució
3 A qui s'adreça
Obres d'embelliment, reparació i rehabilitació de façanes
3 Bonificació
95%
3 Observacions
No s'aplica si les obres són en compliment d'una ordre d'execució
4 A qui s'adreça
Obres derivades del canvi de sistema de subministrament de l'aigua d'aforament o dipòsit a comptador
4 Bonificació
95%
4 Observacions
No s'aplica si les obres són en compliment d'una ordre d'execució
5 A qui s'adreça
Obres derivades de la instal·lació d'ascensors en edificis existents
5 Bonificació
90%
5 Observacions
No s'aplica si les obres són en compliment d'una ordre d'execució
6 A qui s'adreça
Obres que calgui realitzar en habitatges existents, per adaptar-los, totalment o parcialment, a la Llei d'accessibilitat
6 Bonificació
95%
6 Observacions
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
7 A qui s'adreça
Obres i/o instal·lacions en habitatges construïts abans del 4/7/2005 que instal·lin plaques solars
7 Bonificació
25%
7 Observacions
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
8 A qui s'adreça
Obres d'edficis d'habitatges afectats per patologies estructurals
8 Bonificació
50%
8 Observacions
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
9 A qui s'adreça
Restauració, rehabilitació i reparació d'edificis inclosos al PEPHA
9 Bonificació
95%
9 Observacions
10 A qui s'adreça
Reparació o reconstrucció d'edificis afectats per incendis, esfondraments o elements naturals
10 Bonificació
90%
10 Observacions