Taxa per a llicències urbanístiques
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Habitatge, obres, urbanisme i millora de l’accessibilitat
Habitatge, obres, urbanisme i millora de l’accessibilitat