Ainoa García Ballestín

Càrrec: Tinent d’alcalde
Dedicació exclusiva (40 hores setmanals)
Retribució bruta anual: 41.583,92 Euros (any 2022)

 

Trajectòria professional i política

Integradora Social
Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític

Trajectòria professional
Vaig començar a treballar al 2005 donant classes de informàtica a gent gran i fent tallers intergeneracionals.

Un cop finalitzats els meus estudis de integració social, vaig continuar la meva tasca en l’àmbit docent començant a treballar com a educadora d’educació especial a centres públics de la Generalitat, experiència que m’ha portat a compartir cursos amb alumnes de totes les edats.

Al 2015 comença la meva aventura política, entrant al ajuntament com a regidora del grup municipal socialista i encapçalant les regidories d’ocupació, transparència i noves tecnologies, al 2017 aquesta aventura em porta a coneixer de fons la tasca de la oposició.

Actualment, sóc educadora d’educació especial al Centre d’Educació Especial Ca n’Oriol de Rubi i a nivell polític sóc membre del grup municipal socialista, presidenta de l’area de serveis a les persones i Regidoria de Comunicació, Transparència, Participació i Integritat, d’Educació, d’Infància i Families, de Promoció Econòmica, d’Ocupació i Formació, de (Dis)capacitat i de Cultura

Molins de Rei, 2 de juliol de 2019

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Ainoa Garcia Ballestin

2.- Càrrec
Regidora

3.- Tipus de declaració
Inicial, declaració de la pressa de possessió del càrrec

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

  • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida):  50% habitatge
  • Títol i any d’adquisició: 2019
  • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 105.000€
  • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): 50% hipoteca (84.513€)

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: —
Any d’adquisició: —

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

  • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 1.500€ (100%) 1.200€ (50%)
  • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
  • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
  • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 2 de juliol de 2019

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta