Àlex Herrero Basangé

Càrrec: Tinent d’alcalde
Dedicació parcial (20 hores setmanals)
Retribució bruta anual: 26.000 Euros (any 2022)

Trajectòria professional i política

Sóc l’Àlex Herrero Basangé, nascut a Barcelona el 1965. Estic casat i amb dos fills.Vivim a Molins de Rei des del 1994. I des del 2001 al barri de la Pau. Vaig ser president de l’Associació de Veïns durant gairebé 16 anys per intentar millorar el nostre barri.

M’agraden la majoria dels esports i sortir a córrer per Collserola amb la meva dona.

Vaig estudiar Enginyeria Técnica de Telecomunicacions a la Salle Bonanova però em falta la tesi final. També tinc un MBA, Màster Internacional de Gestió Empresarial, de la mateixa Universitat.

Com que m’agraden els idiomes, parlo anglès i he estudiat alemany, francès i portuguès.

Actualment treballo com a responsable comercial d’un majorista de productes d’electrònica de consum, informàtica i electrodomèstics.

Molins de Rei, 21 de juny de 2019

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Alejandro Herrero Basange

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració
Inicial, declaració de la pressa de possessió del càrrec

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

  • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida):  PIS + APARCAMENT 50%
  • Títol i any d’adquisició: PROPIETAT 2001
  • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 77.918€
  • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): HIPOTECA PENDENT 5.643€

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: —
Any d’adquisició: —

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

  • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): CAIXA 5.500€; SANTANDER 6.000€; PLA DE PENSIONS 14.112,88€
  • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
  • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): ACCIONS SANTANDER 190€
  • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 21 de juny de 2019

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta