Arnau Pedrol Vila

Càrrec: Regidor
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

Exalumne de l’Escola Estel i de l’institut Bernat el Ferrer.

Graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració amb menció de Política Comparada per la
Universitat de Barcelona.

Estudiant del Màster Gestió de la Comunicació Política y Electoral per la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Monitor en lleure

Entrenador d’atletisme a l’actual Club Atletisme Molins entre els anys 2012-2018. Monitor d’atletisme al Casal d’Atletisme a Kinobs a Barcelona el 2018. Treballador de Decathlon des d’Octubre de 2018.

Col·laborador de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Molins des de 2016. Militant del Jovent republicà i d’Esquerra Republicana de Catalunya y candidat a la llista de les eleccions de 2019. He participat a diferents moviments socials de la vila així com a les diferents iniciatives Independentistes de Molins.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Arnau Pedrol Vila

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

  • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): 
  • Títol i any d’adquisició: 
  • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 
  • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): 

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model:  Honda SH 125
Any d’adquisició:  08/07/2020

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

  • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): Saldo mitjà del compte corrent 5.746 €
  • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
  • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): Accions de Decathlon per valor de 1071,00€
  • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració:  19 d’octubre de 2021

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 19 d’octubre de 2021, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta.