Carles Corro Campos

Càrrec: Regidor
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

Nascut al setembre del 1995. De Molins de tota la vida. Vaig estudiar al CEIP Castell Ciuró i a l’IES Bernat el Ferrer. Posteriorment, vaig estudiar Dret a la Universitat de Barcelona, on també vaig cursar el Màster d’Accés a l’Advocacia. Actualment, estic col·legiat a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Des de l’any 2017, he estat vinculat i he participat a moviments socials i polítics d’esquerres i independentistes de la vila, així com també a col·lectius de defensa dels Drets Humans. Des de l’any 2019, sóc militant de la Candidatura d’Unitat Popular.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Carles Corro Campos

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració

Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

  • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): —
  • Títol i any d’adquisició: —
  • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): —
  • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): —

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: —
Any d’adquisició: —

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

  • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): Compte corrent 1: 4.000€ / Compte corrent 2: 2.500€ /Compte corrent 3: 4.975€
  • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
  • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
  • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 6 d’octubre de 2021

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 6 d’octubre de 2021, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta.

Centre de preferències de privadesa

Essencials

Control de les planes més consultades i sessions d'usuaris. Historial de planes visitades per a que cada usuari pugui guardar els seus favorits mitjançant l'enllaç superior "pàgines visitades". També la propia cookie de la llei de cookies, que memoritza les nostres preferències.

pvc_visits[0],PHPSESSID,gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types],ajm_history

Anuncis

Analytics

Centre d'analítica comú de Google, per análisi, estadístiques i comportament dels usuaris al fer servir el lloc web

Google Analytics (ga_)
Ga_

Other