Carme Madorell Colomina

Càrrec: Tinent d’alcalde
Dedicació parcial (20 hores setmanals)
Retribució bruta anual: 26.000 Euros (any 2022)

Trajectòria professional i política

Nascuda a Molins de Rei l’any 1966, te un fill i una filla. Va estudiar a l’escola Mare de Deu de Montserrat.
Diplomada en Relacions Públiques i Publicitat per la universitat de Girona i Tècnica en Empreses i Activitats Turístiques. També te estudis de Història.
Com llengües no maternes parla anglès, francès i Italià.
L’activitat professional es desenvolupa com a freelance en l’àmbit turístic, especialitzada en el sector Congressos i organització d’esdeveniments empresarials.
Vinculada a entitats molinenques com el CEM, i durant algun temps va ser nedadora del Club natació Molins de Rei.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Carme Madorell Colomina

2.- Càrrec
Regidora

3.- Tipus de declaració

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

  • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida):  Pis, titularitat compartida 50%
  • Títol i any d’adquisició: Obra nova, 1996
  • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 84.242,015 Euros + 4.887,97 Euros
  • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent):

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: Citroën C3
Any d’adquisició: 2017 (Km 0)

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

  • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 4.731,47 Euros
  • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant):
  • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració):
  • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…):

Data de la declaració: 6 de febrer de 2020

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta