Esther Espinosa Garcia

Càrrec: regidora amb delegacions
Dedicació: parcial (50%) 20 hores setmanals 
Retribució bruta anual: 25.419,96€ (distribuïts en 12 mensualitats)
Informació actualitzada en data 5 de juliol de 2023

Declaració de béns patrimonials, declaració d’incompatibilitats i aplicació del codi de conducta