Jessica Revestido Romero

Càrrec: Tinent d’alcalde
Dedicació parcial (8 hores setmanals)
Retribució bruta anual: 15.212,88 Euros

Trajectòria professional i política

44 anys, Psicòloga

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Primera Secretària del PSC Molins de Rei.

Des els 16 anys he estat treballant en el sector serveis compaginant-t’ho amb els estudis.

He exercit com a psicòloga en consulta pròpia, en escola de pares i en diferents formacions en l’àmbit d’igualtat. Així com en el departament de RRHH d’una empresa multinacional de publicitat.

Vaig ser assessora parlamentària al Parlament de Catalunya i responsable de l’admninistració i gestió de l’acció formativa del PSC a l’Escola Xavier Soto.

Actualment ocupo un càrrec de personal eventual a la Generalitat de Catalunya.

Sóc una persona sociable, entusiasta i compromesa. Mare de l’Arnau i de l’Estrella i amb una gran vocació de servei públic per la ciutadania de Molins de Rei.

Molins de Rei, 10 de juliol de 2019.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Jessica Revestido Romero

2.- Càrrec
Regidora

3.- Tipus de declaració
Inicial, declaració de la pressa de possessió del càrrec

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

  • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida):  Casa 25% propietat
  • Títol i any d’adquisició: Compra 2016
  • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 7.500€
  • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): —

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: Peugeot 206
Any d’adquisició: 2012

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

  • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 4.500€
  • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
  • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
  • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 10 de juliol de 2019

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta