Jordi Enseñat García

Càrrec: Tinent d’alcalde
Dedicació parcial (8 hores setmanals)
Retribució bruta anual: 15.212,88 Euros (any 2022)

Trajectòria professional i política

 • Empleat de banca des del 1999.
  • Caixa Penedès 1999- 2013.
   • 1999 – 2009 Director Oficina Molins de rei ( Incresa).
   • 2009 – 2013 Director Oficina Castellbisbal.
  • Banc Sabadell 2013 – actualitat.
   • 2013- 2018 Director empreses zona Sant Cugat del valles. Oficina StartUps.
 • 2019 Apoderat integral Omu Cerdanyola.

A banda de la meva carrera professional, participo com a membre del Consell Rector de L’escola Mestral, amb el càrrec de tresorer.

Molins de Rei, 15 de juliol de 2019.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Jordi Enseñat García

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): Vvda. familiar, 100% titularitat, Pk 50% de titularitat.
 • Títol i any d’adquisició: Vvda. familiar i PK : 2007.
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): Valor total aprox. 330.000€.
 • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): Càrrega hipotecaria : 160.000€.

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: WW Touran
Any d’adquisició: 2010

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): Estalvi ; 30.000€.
 • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
 • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): 6.000€ en accions ( Banc sabadell i Telefonica ).
 • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 15 de juliol de 2019

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta.