Lucas Silvano Ferro Solé

Càrrec: tinent d’alcalde
Dedicació: exclusiva 
Retribució bruta anual: 42.623,56€ (distribuïts en 14 mensualitats)
Informació actualitzada en data 23 de febrer de 2024

Declaració de béns patrimonials, declaració d’incompatibilitats i aplicació del codi de conducta