Marta Espona Burgués

Càrrec: Regidora
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

 • 1986-1989: professora de català a l’Escola Ramon Fuster (Bellaterra).
 • De 1990 fins a l’actualitat: tècnica al Consorci per a la Normalització Lingüística, amb plaça al Servei Local de Català de Molins de Rei, on desenvolupo tasques de correctora, professora i dinamitzadora.
 • Feines de correctora freelance per a editorials, particulars i revistes.
 • Col·laboradora amb la Direcció General de Política Lingüística com a examinadora del títol de corrector

Molins de Rei, 27 de juny de 2019.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Marta Espona Burgués

2.- Càrrec
Regidora

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): Pis i plaça d’aparcament.
 • Títol i any d’adquisició: Propietat. 2008.
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 395.253 €
 • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): Hipoteca. Import pendent: 95.375,43 €.

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: Dacia Sandero
Any d’adquisició: 2018

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 2 plans de pensions: un, de personal, amb un valor actual de 2.729,86 € i un de la Generalitat, amb un valor actual de 438,11 €.
 • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
 • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
 • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 27 de juny de 2019

 

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta