Ramon Sánchez Gil

Càrrec: Primer Tinent d’alcalde
Dedicació exclusiva (40 hores setmanals)
Retribució bruta anual: 41.583,92 Euros

 

Trajectòria professional i política

Nascut a Molins de Rei l’any 1970, està casat i té dos fills. Va estudiar a l’escola Sant Miquel de Molins de Rei.

 • És tècnic superior en arts gràfiques, per l’Institut d’Escoles Professionals Salesianes de Sarrià.
 • Ha desenvolupat  la seva activitat professional en aquest sector des de 1991 fins al 1997, treballant en diverses empreses de la indústria.
 • Actualment és empresari en el sector de l’equipament d’oficines, com a segona generació d’una empresa familiar amb més de 35 anys d’història.
 • Va ser alcalde de Molins de Rei entre el febrer de 2019 i el juny de 2019.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Ramon Sánchez Gil

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració

Inicial

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): Habitatge 50%, aparcament 1 50%, aparcament 2 50%, traster 1 50% i traster 2 50%
 • Títol i any d’adquisició:  2011,2011,2011, 2018 i  2018
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 96.655,89€, 9.575,36€, 5.658,18€, 1.535,15€ i 921,07€
 • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): 1+2+3= 69.000€, 4+5= no hi ha capital pendent.

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: Ford Mondeo
Any d’adquisició: 2007

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): —
 • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
 • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
 • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 10 de març de 2020

 

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta