Rocío Segovia Mayán

Càrrec: regidora
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 400€ bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 14 plens
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 100€ bruts per assistència a cada junta de portaveu, amb un màxim de 14 juntes de portaveu
Informació actualitzada en data 5 de juliol de 2023

Declaració de béns patrimonials, declaració d’incompatibilitats i aplicació del codi de conducta

Trajectòria professional i política

Directora Projectes Tecnológics (SAP) al grup IBM

Grau d’Estadística  (UB)

Formació continuada en : Treballs en equip, gestiò de les persones i direcciò de projectes agile

Mare de 3 fills.

Col.laboro en diferents apostolats en la cura de les persones que viuen al carrer (Fundació DM Sant Josep).