Alta al Padró Municipal d’Habitants

Aquest tràmit permet inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants, que és el registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi. Totes les persones que fixin el seu domicili al municipi han d’inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants. L’alta al padró s’ha de realitzar en els supòsits de canvi de residència (per a persones procedents d’altres municipis de l’estat espanyol o de l’estranger) o de naixement.

Informació general

Ambit temàtic:
Padró d'habitants

Ambit organitzatiu:
OAC

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Residir de forma efectiva en el municipi i el domicili on la persona interessada es vol empadronar.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h. Dimarts i dijous de 15:00h a 19:00h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juny al 15 de setembre, de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h)

Documentació que cal aportar:
Com a norma general, cal aportar els documents originals i vigents necessaris per acreditar la identitat de la persona o persones que sol·liciten empadronar-se (1), així com per acreditar el domicili de residència efectiva (2). En cas que es donin supòsits específics, cas de persones menors d’edat que no s’empadronen amb els seus progenitors (3), o persones sol•licitants d’empadronament que no constin com a titulars en els documents acreditatius del domicili de residència (4), cal aportar documentació complementària.

1. Document d'identitat original i vigent de la persona o persones que sol•liciten empadronar-se: DNI (en cas de persones amb nacionalitat espanyola), o document d'identitat del país d'origen i Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers (en cas de persones dels estats membres de la Unió Europea), o Targeta de Residència (en cas de persones estrangeres), o, en el seu defecte en tots els casos, Passaport, o, en el cas de menors, llibre de família o certificat de naixement.

2. Document acreditatiu del domicili de residència original i vigent on la persona o persones sol•licitants constin com a titulars: escriptura de propietat de l'habitatge (compravenda, acceptació d'herència, sentència d'usdefruit, contracte privat de compravenda ... ; alternativament, es pot comprovar aquesta circumstància mitjançant les dades vigents en el Padró de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana), o contracte de lloguer, o contracte o factura de companyia de subministrament (aigua, electricitat, gas, telèfon fix).

3. En cas de persones menors d’edat que s’empadronin només amb un dels seus progenitors: cal aportar autorització original i signada pel progenitor/a que no s'empadrona, acompanyada de còpia del seu document d’identitat, o resolució judicial ferma de la custòdia del menor, o sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guàrdia i custòdia del menor, o conveni regulador de la separació signat pels dos progenitors, o, en el seu defecte en tots els casos, declaració responsable del progenitor amb el qual s’empadrona el menor.

4. En cas que la persona o persones sol•licitants no constin com a titulars en els documents acreditatius del domicili de residència: cal aportar autorització original i signada de la persona propietària de l’habitatge, acompanyada de còpia del seu document d’identitat, i, en el cas que en el domicili ja hi consti alguna persona empadronada, autorització original i signada presencialment a l’Ajuntament d’una de les persones majors d’edat que ja estan empadronades, acompanyada de còpia del seu document d’identitat i del contracte de lloguer si escau. En cas que el domicili de residència es tracti d’un establiment col•lectiu (residència, hotel,...): cal aportar certificat de la direcció del centre, o autorització original i signada de la persona titular o que ostenta la direcció de l’establiment, acompanyada de còpia del seu document d’identitat. En cas que el domicili de residència sigui propietat d'una societat i la persona que representa la societat no consti en el contracte, cal aportar document de poders que acreditin que la persona que autoritza l'empadronament representa legalment la societat.

Impresos:

Autorització d'empadronament http://Autorització d'empadronament

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la documentació descrita a l’apartat corresponent. 2. Si la documentació és correcta es procedirà a incloure-us al Padró Municipal d’Habitants i se us lliurarà el document acreditatiu de la inscripció (volant d’empadronament).

Termini de resolució:
Tràmit de resolució immediata.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
En el cas de les altes al padró per naixement, la inscripció al padró municipal es realitza d'ofici, és a dir, es fa automàticament un cop s'ha inscrit el nadó al Registre Civil. En el cas que el vostre fill o filla no hagi nascut a la població on esteu empadronats heu d'adreçar-vos al vostre Ajuntament amb el llibre de família. Els menors no emancipats i els majors d’edat incapacitats tindran el mateix veïnatge que els seus pares que en tinguin la guàrdia i custòdia o, en el seu defecte, dels seus representants legals a excepció feta de que aquests n’autoritzin la residència en un altre municipi.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial. Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial. Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Resolució de 21 de juliol de 1997, per la qual es disposa la publicació de la Resolució del 4 de juliol de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització del Padró municipal. Resolució de 9 d'abril de 1997, per la qual es disposa la publicació de la Resolució d’1 d’abril, de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró Municipal.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h. Dimarts i dijous de 15:00h a 19:00h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juny al 15 de setembre, de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h)