Concessió d’establiments, de magatzem i/o de plaça d’aparcament del Mercat Municipal

És el procediment a través del qual l’Ajuntament atorgarà concessions administratives de domini públic dels establiments al Mercat Municipal, l’objecte de la qual és el dret a ocupar amb caràcter exclusiu un lloc de venda del Mercat, amb la facultat i l’obligació de destinar-lo a la venda minorista dels articles pels quals estigui classificat i autoritzat. Així mateix, la concessió administrativa donarà dret a la utilització de les instal•lacions del Mercat Municipal necessàries per a l’exercici de l’activitat econòmica.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
D'acord amb el que estableixin els plecs de la licitació i / o la Ordenança Fiscal C-12.

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Qualsevol persona física o jurídica interessada en ser concessionària d'un establiment al Mercat Municipal.

Període de l'any en què es pot demanar:
Un cop l’Ajuntament faci pública l’obertura del procediment d’adjudicació i durant el termini que estableixin els plecs de la licitació.

Termini de sol·licitud:
Segons s'estableixi en els plecs de la licitació

Requisits a complir:
Poden concórrer a la licitació i presentar proposicions les persones naturals i jurídiques legalment constituïdes, amb capacitat jurídica i d'obrar, que no es trobin compreses en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb l'Administració local, previstes a la legislació de contractes de les administracions públiques així com complir tots els requisits establerts en el Reglament del Mercat Municipal.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h

Documentació que cal aportar:
Els impressos que s'estableixin en el plec de clausules que regulin la licitació. Els/les licitadors/es presentaran les seves proposicions en sobres tancats, que podran ser lacrats i precintats amb les garanties que considerin oportunes, signats pel/per la licitador/a o la persona que el representi, indicant el nom i cognoms o la raó social de l’empresa. La documentació a incloure a cadascun dels sobres serà la indicada al plec de clàusules que regeixin la licitació.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Aprovar proposta de resolució d'inici d'expedient, d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i de submissió del projecte. 2.Publicar l'anunci d'exposició al públic del projecte que servirà de base a la concessió i del plec de clàusules administratives particulars. 3.Aprovar proposta de resolució respecte a les al•legacions al projecte, si escau, d’aprovació del projecte amb modificacions, si escau, d’aprovació de l’expedient i d’obertura del procediment d’adjudicació. 4.Publicar anunci de licitació al Butlletí Oficial corresponent i el perfil del contractant. 5.Celebrar les reunions corresponents de la Mesa de Contractació. 6.Aprovar proposta de resolució de petició de documentació requerint al/a la licitador/a proposat la documentació del art 151 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 7.Aprovar proposta de resolució d'adjudicació. 8.Citar l’adjudicatari/a per a la signatura del contracte corresponent. 9.Publicar anunci d'adjudicació al perfil del contractant. 10.Fi del procediment

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 276, de 16/11/2011). Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003). • Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal que regula la taxa per les prestacions de serveis al mercat municipal

Reglament del Mercat Municipal de Molins de Rei

Efectes del silenci administratiu:
L'efecte del silenci administratiu és negatiu.

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: