Consulta de documentació a l’Arxiu Municipal

Aquest tràmit permet la consulta i la reproducció de la documentació (no sotmesa a restriccions d’accés) que es troba a l’Arxiu Municipal: documentació administrativa de l’Ajuntament, documentació històrica, fotografies, cartells, plànols, documents audiovisuals, llibres i premsa històrica i actual d’àmbit local.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
Cultura

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. En cas de documents que continguin dades de caràcter personal que puguin afectar a la intimitat i la privacitat de les persones, fins que no finalitzin els terminis de reserva legalment establerts, només podran ser accessibles per les mateixes persones titulars de les dades, i pels tercers que acreditin un interès legítim o científic, aportant la documentació acreditativa.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l’Arxiu Municipal de Molins de Rei Horari d'atenció al públic: Dilluns de 16:00 a 19:00. De dimarts a divendres de 10:30 a 13:30. (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i de l’1 al 31 d’agost, consulteu horaris)

Documentació que cal aportar:
No es requereix aportar cap documentació. Tan sols en cas de sol·licitud d’accés a documents que continguin dades de caràcter personal que puguin afectar a la intimitat i la privacitat de les persones, i sempre que la legislació ho permeti, caldrà aportar autorització de la mateixa persona titular de les dades, o la documentació que acrediti un interès legítim o científic.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Tràmit de resolució immediata.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Àmbits relacionats: Cultura

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l’Arxiu Municipal de Molins de Rei Horari d'atenció al públic: Dilluns de 16:00 a 19:00. De dimarts a divendres de 10:30 a 13:30. (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i de l’1 al 31 d’agost, consulteu horaris)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: