Inscripció d’expositors altres fires comercials

Per tal de participar com a expositor a una fira és requisit indispensable formalitzar la sol•licitud d’inscripció i posteriorment formalitzar el contracte d’expositor. L’organització es reserva el dret de canviar els espais adjudicats quan per causes de força major o sobrevingudes no pogués posar a disposició de l’expositor l’espai adjudicat.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
FIRA NADAL, FIRASTOCKS El present procediment no dóna lloc a la liquidació de cap taxa per part de l'Ajuntament FIRA COL.LECCIONISME I BROCANTERS: 3 primers metres gratuïts, la resta 5€ metre linial

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
FIRA STOCKS I FIRA NADAL Comerços de Molins de Rei FIRA COL.LECCIONSIME I BROCANTERS: Comerços, associacions i particulars pesieclialitzats en el tema

Període de l'any en què es pot demanar:
En funció de cada fira que s'indicarà a la carta informativa que s'envia anualment

Termini de sol·licitud:
En funció de cada fira que s'indicarà a la carta informativa que s'envia anualment

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
FIRA DE NADAL I FIRASTOCKS: Oficina de Unió de Botiguers de Molins de Rei Plaça de Catalunya, 22, 08750 Molins de Rei, Barcelona 936 80 15 54 info@botmol.cat FIRA BROCANTERS: oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme Plaça del Mercat 5-6, 08750 Molins de Rei, Barcelona 93 680 03 70

Documentació que cal aportar:
En tots els casos, per a la FIRA DE NADAL i la FIRA STOCKS: Documents 1 a 4 En cas d'actuar en representació: Documents 5 i 6 Per a la FIRA BROCATERS: Document 7

1. Sol·licitud d’inscripció d’expositors

2. Alta d’Autònoms o últim rebut d’autònoms

3. Alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques

4. Últim rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil

5. Document d’identitat de la persona representant (DNI, NIE o passaport)

6. Documentació acreditativa de la representació

7. Sol.licitud i justificant d'ingrès de pagament

Impresos:

sol.licitud contracte expositor http://sol.licitud contracte expositor

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Decret legislatiu 3/2010 , de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (DOGC núm. 5729, de 06/10/2010). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista (BOE núm. Núm. 15, de 17/01/1996).

Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals. (DOGC núm. 1907, de 10/06/1994).

Decret 144/1995, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'activitats firals (DOGC núm. 2048, de 10/05/1995).

Normativa local que afecta al tràmit:
• Ordenança fiscal C-20, que regula la taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local per a la celebració de la Fira de la Candelera i d’altres activitats firals

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Àmbits relacionats: Economia, empreses, negocis i feina

Com sol·licitar el tràmit

  FIRA DE NADAL I FIRASTOCKS: Oficina de Unió de Botiguers de Molins de Rei Plaça de Catalunya, 22, 08750 Molins de Rei, Barcelona 936 80 15 54 info@botmol.cat FIRA BROCANTERS: oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme Plaça del Mercat 5-6, 08750 Molins de Rei, Barcelona 93 680 03 70

Informació general

 • Adreça:
  Plaça de Catalunya, 22
 • Població:
  Molins de Rei
 • Codi Postal:
  08750
 • Telèfon:
  936801554
 • E-mail:
 • Pàgina web:

Unió de Botiguers de Molins de Rei