Josep Maria Puiggari Troyano

Càrrec: Tinent d’alcalde
Dedicació parcial (8 hores setmanals)
Retribució bruta anual: 15.212,88 Euros (any 2022)

Trajectòria professional i política

Nascut l’abril de 1987. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB.
Experiència en banca i al Gabinet de Presidència del Parlament de Catalunya. Actualment, comerciant de vi.
A la vila he passat per l’Esplai MIB, pels Pastorets i he jugat a futbol a l’Incresa i al Molins de Rei. Apassionat de l’esport i compromès amb tot el que faig. “El que no fa res mai s’equivoca.”

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Josep Maria Puiggari Troyano

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració

Modificació

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

  • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): Habitatge 50%
  • Títol i any d’adquisició: 2015
  • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 71.000€
  • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): 57.328,62€

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: KTM SUPER ADVENTURE
Any d’adquisició: 2019

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

  • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): —
  • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
  • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
  • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 10 de març de 2020

 

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 22 de gener de 2020, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta.