Miquel Zaragoza Alonso

Càrrec: Tinent d’alcalde
Dedicació Parcial (8 hores setmanals)
Retribució bruta anual: 15.212,88 Euros (any 2022)

Trajectòria professional i política

 • APB21. 2018-2019. Coordinador territorial de l’associació APB21.
 • AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI. 2011-2017. Tinent Alcalde, regidor de Finances, Serveis Generals, Patrimoni, Via Pública i Mobilitat.
 • AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. 2007-2011. Director de l’Àrea de Serveis Generals i de Serveis Personals. Responsable tècnic de les àrees de gestió dirigides a les persones i de la modernització i la gestió de Recursos Humans.
 • CONSELL COMARCAL VALLÈS OCCIDENTAL. 2007-2005. Assessor tècnic.
 • AJUNTAMENT DE CERVELLÓ. 2000-2005. Coordinador de l’àrea d’Alcaldia. Responsable de coordinació dels diferents departaments municipals.
 • AJUNTAMENT DE BARCELONA. 1995-2000.

Molins de Rei, 30 de juny de 2019.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Miquel Zaragoza Alonso

2.- Càrrec
Tinent d’alcalde

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): Garatge 100%
 • Títol i any d’adquisició: 2002
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 8.969 €
 • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): —

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: CITROEN C4 PICASSO
Any d’adquisició: 2007

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 20.000 €
 • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): FONS 27.500 €
 • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
 • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 30 de juny de 2019

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta