001/2024

Convocatòria per a la concessió de subvencions específiques per a l’ajut a les entitats amb seu social a Molins de Rei durant l’any 2023

Termini de presentació de sol·licituds: 21-03-2024
Data d'atorgament: Pendent

Termini de presentació de sol·licituds: 21 de març

1.- Objecte

És objecte d’aquestes bases específiques la subvenció per entitats sense finalitat de

lucre propietàries o llogateres amb seu social a Molins de Rei a qui se’ls repercuteixi

l’impost de l’IBI i/o el tribut metropolità.

2.- Bases reguladores i normativa d’aplicació

Aquests ajuts es regeixen per la normativa general de subvencions, per l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei, aprovada inicialment pel Ple Municipal en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, i publicada integrament al BOPB de 15 de febrer de 2018 (l’Ordenança municipal); per les bases específiques per a la concessió d’ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei, aprovades pel Ple en sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2018, i publicada al BOPB de 5 de març de 2018, i per la modificació de l’annex III, subvencions específiques per a l’ajut a les entitats amb seu social a Molins de Rei, publicada al BOPB de 4 de desembre de 2019.

Les bases estan disponibles al web www.molinsderei.cat, així com a la Base de Datos Nacional de Subvenciones: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

3.- Sol·licitants

Podran sol·licitar la present subvenció les entitats sense finalitat de lucre que disposin de seu social, en propietat o en lloguer, a qui se’ls hi repercuteix l’impost de l’IBI i/o el tribut metropolità.

4.- Sol·licitud

Les entitats interessades a acollir-se a aquesta convocatòria hauran de presentar a l’Ajuntament de Molins de Rei la documentació següent:

-Per a les entitats propietàries de la seva seu social: una instància genèrica en la qual faci constar la sol·licitud de subvenció per l’import de l’IBI i/o tribut metropolità del local de la seva seu social.

-Per a les entitats amb seu social en règim de lloguer: o Còpia dels rebuts efectivament pagats en el termini d’un any (de novembre a novembre) on consti l’import de l’IBI que se’ls aplica i, si s’escau, còpia del contracte de lloguer del local de la seva seu social. o Còpia del rebut del tribut metropolità de l’exercici 2023.

Les sol·licituds s’hauran de registrar electrònicament, mitjançant una instància genèrica, al link https://www.molinsderei.cat/tramitsonline/ o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Molins de Rei (C/ Rubió i Ors, 2-4) amb cita prèvia al telèfon 93.680.33.40, o per qualsevol altra via contemplada a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas que una sol·licitud es presenti sense algun dels documents que l’ha d’acompanyar, l’Ajuntament concedirà un termini improrrogable de 10 dies al sol·licitant per tal que la completi. Passat aquest termini, la sol·licitud esmentada s’entendrà desistida.

5.- Termini

Fins el 21 de març

6.- Import subvencionable

 L’import màxim de la subvenció consistirà en l’import pagat efectivament en concepte d’IBI i/o tribut metropolità per aquella part de la superfície de la seu social de l’entitat destinada a la realització d’activitats culturals, sempre i quan hi hagi suficient consignació pressupostària anual.

En cas d’insuficient consignació pressupostària, es repartirà la totalitat de la consignació pressupostaria, proporcionalment respecte cada import de l’IBI subvencionable i/o tribut metropolità, entre totes les entitats sol·licitants.

7.- Pagament

L’Ajuntament farà efectiva la dotació econòmica que correspongui a cada entitat en un sol lliurament, prèvia comprovació que l’entitat ha abonat els impostos, en el termini màxim de sis mesos des de la notificació de l’acord d’atorgament.

8.- Justificació

La justificació de la subvenció s’entén complerta un cop l’Ajuntament hagi comprovat que l’entitat ha fet el pagament efectiu d’aquests impostos.

9.- Òrgan instructor i resolució

L’òrgan instructor del procediment, que tramitarà l’expedient, és el Negociat de Cultura de l’Ajuntament de Molins de Rei. La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectuarà segons es disposa a l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei i les bases específiques per a la concessió d’ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei.

11.- Resolució i Notificació

La resolució s’ha d’adoptar en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds i es notificarà als interessats.”

DocumentacióAtorgaments subvencions 2023


 Atorgaments subvencions 2022

[alertme-form-show]