008/2022

Convocatòria MITMA 2022 – Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació

Termini de presentació de sol·licituds: 15-07-2022
Data d'atorgament: 16-07-2022

Termini presentació sol·licituds: S’inicia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022.

Per a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 anys o més i compleixin els requisits de la convocatòria.

Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.

Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

L’ import de la renda:

Contracte d’arrendament o cessió d’us d’un habitatge l’ import de la renda de lloguer ha de ser com a màxim de 900 euros.

Lloguer d’habitació o cessió d’ús d’habitació, l’import de la renda ha de ser com a màxim 450 euros.

Presentació de sol·licituds: Telemàticament mitjançant la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=

Per tramitar-ho, necessiteu tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic). És pot tramitar mitjançant l’enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Presencialment a l’Oficina de l’Habitatge (Plaça Josep Tarradellas, 1) amb cita prèvia amb Habitatge a partir del dia 28 de juny, tenen prioritat davant altres consultes. Cal sol·licitar-la al telèfon 93.680.37.39 o al correu electrònic spa@molinsderei.cat

Documentació que cal presentar:

Sol·licitud de la prestació https://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/A_Habitatge/Documents/ajuts_lloguer/833_Sol_Subvencio_Lloguer.pdf

 • Sol·licitud de transferència bancària, signada i segellada per l’entitat bancària i signada pel sol·licitant o document equivalent.

https://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf

 • NIF/NIE VIGENT de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Llibre de família si s’escau.
 • Declaració de Renda 2020 (obligats) de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
 •  En cas de no estar obligats, han d’aportar un certificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.
 • El contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
 • Rebuts de lloguer 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o com a mínim tres rebuts de l’any 2022. I NOMÉS PODEN SER:
  • Transferència bancària
  • Rebut domiciliat
  • Ingrés en compte
  • Rebuts API / Administrador: Amb segells, signatures i identificació del mateix
  • Bizum
 • Altre documentació acreditativa especifica: carnet de família monoparental i/o nombrosa, discapacitat, violència de gènere, persona refugiada, víctima de terrorisme.

Important: Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o entitats privades per les mateixes mensualitats del mateix any. També són incompatibles amb les ajuts del Consorci de l’habitatge de Barcelona.

Cal revisar exhaustivament i específicament la web necessària per cada tipus d’ajut. Així com saber terminis, requisits, incompatibilitats, i altres informacions.

Documentació relacionada:

 

DocumentacióAtorgaments subvencions 2023


 Atorgaments subvencions 2022

Bases específiques de subvencions

 
[alertme-form-show]