Ref. 33/2020

Convocatatòria per cobrir mitjançant mobilitat horitzontal temporal el lloc de treball de Cap de Negociat d’Educació (Promoció Interna)

La presentació de candidatures serà del dia 16/10/2020 i fins el 22/10/2020 (5 dies hàbils)

Convocatòria pública per a cobrir mitjançant una mobilitat horitzontal temporal ( amb els/les empleats/des que compleixin els requisits a la Corporació ) el lloc de treball que es troba vacant de Cap de negociat d’Educació, del grup de classificació A1/A2, nivell 23, i fins a la seva cobertura reglamentària i/o no es prengui altre mesura organitzativa per aquesta Corporació.

Segon.- Establir el procés d’aquesta convocatòria segons el següent:

 • Convocatòria i publicitat: es donarà publicitat a través de la intranet i tauler d’anuncis.
 • Presentació de candidatures: s’obrirà un període de 5 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria en la Intranet i tauler d’anuncis per a la presentació de candidatures de les persones aspirants.
 • Les persones que desitgin prendre part en la convocatòria hauran de fer-ho mitjançant sol·licitud formalitzada via telemàtica ( per la web de l´Ajuntament ) o per registre general d’aquest Ajuntament ( OAC ), ubicat al Carrer Rubió i Ors, 2-4, 08750-Molins de Rei, en la que es farà constar:
  • La convocatòria a la que es presenta.
  • Una fotocòpia de la titulació requerida
  • Una còpia actualitzada del Currículum vitae on es detalli l´experiència professional i els períodes en què va prestar els serveis professionals i els cursos realitzats.

 

Els links per fer els tràmits són els següents:

https://www.molinsderei.cat/tramits-per-internet/

https://idcatmobil.seu.cat/

Requisits: ser personal laboral fix o interí/na d’estructura ( amb plaça i lloc ) de la plantilla de l’Ajuntament de Molins de Rei, del grup de classificació A1/A2 ( poden participar tant tècnics/ques com a caps de Negociat –del grup A1/A2- ). Titulació requerida: Diplomatura universitària, grau universitari o equivalent.

Procés selectiu

 • Prova pràctica: prèvia presentació de la candidatura, les persones aspirants admeses realitzaran una prova orientada a resoldre un supòsit pràctic que versarà sobre l’exercici de funcions del lloc de Cap de negociat d’Educació. Per superar la prova caldrà obtenir com a mínim 5 punts. La puntuació màxima de l’exercici pràctic és de 10 punts.
 • Prova d´entrevista: es realitzarà una entrevista semiestructurada sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i el perfil competencial de la persona aspirant. Així mateix, es valorarà el currículum presentat, tenint en compte l’experiència professional, especialment en l’àmbit d´Educació, tant a l’Administració pública i/o al sector privat, la formació i els títols acadèmics, sempre en relació a les funcions a exercir, la motivació de la seva candidatura i la disponibilitat respecte a la incorporació al servei. La puntuació màxima de l’entrevista és de 10 punts.

La puntuació final d´aquesta convocatòria serà el resultat de la suma de la prova pràctica i la prova d´entrevista.

 • Òrgan avaluador: estarà composat per:
 • President titular i suplent: El cap del Negociat de Personal i Organització o l´empleat/da que aquest delegui.
 • Secretari titular i suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral municipal.
 • Vocal titular i suplent: Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del lloc a cobrir.

Podrà assistir un delegat sindical designat a títol individual, amb veu, però sense vot, i complint el que estableix l’art. 75 del Conveni Col·lectiu d’ aplicació al personal laboral de l’Ajuntament de Molins de Rei.

L’òrgan avaluador podrà acordar la incorporació d’assessors, per resoldre aquelles qüestions que li siguin necessàries, amb veu, però sense vot.

 

 

 • Publicació anunci: 15/10/2020

 • Termini presentació: 22/10/2020

 • Resolució i adjudicació: 31/12/2020

Documents relacionats

Rebre notificacions