Processos selectius Terminis

18/2024

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir 3 places d’Agent de la Guàrdia Urbana, en règim de funcionari de carrera, incloses en les ofertes públiques del 2023 i 2024 i la constitució d’una borsa de treball (27/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 16/07/2024

Termini presentació: 13/08/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

17/2024

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs-oposició, en torn lliure, escala administració especial, en règim de funcionari de carrera una plaça d’educador/a social, grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Molins de Rei inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació del 2023, taxa específica, i la creació d’una borsa de treball (26/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 02/07/2024

Termini presentació: 30/07/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

16/2024

Procés de selecció per cobrir en règim de laboral fix, mitjançant concurs-oposició, una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de Serveis Personals, adscrita al Negociat d’Educació, grup de classificació A2, de la plantilla de personal laboral, de l’Ajuntament de Molins de Rei inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació del 2023, taxa específica, i la creació d’una borsa de treball. (25/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 02/07/2024

Termini presentació: 30/07/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

15/2024

Procés de selecció per a cobrir en règim de laboral fix, 1 plaça de treballador/a familiar, grup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Molins de Rei, incloses en l’oferta pública de l’any 2023 adscrites al Negociat de Serveis Socials, mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball (23/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 10/06/2024

Termini presentació: 09/07/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

14/2024

Procés de selecció per a la cobertura provisional en comissió de serveis del lloc vacant en la relació de llocs de treball de Director/a de Serveis de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori (SIT) destinat a personal funcionari del grup A de titulació (21/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 22/05/2024

Termini presentació: 03/06/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

13/2024

Procés de selecció per contractar a un/a auxiliar de geriatria per cobrir la baixa per IT de una de les treballadores del centre, un cop esgotades les borses existents (17/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 06/05/2024

Termini presentació: 15/05/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

12/2024

Plans ocupacionals – Bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per cobrir 4 llocs de treball temporal, un/a tècnic/a de Cultura, un/a tècnic/a auxiliar de Rendes i 2 operaris/àries per la brigada de l’Ajuntament de Molins de Rei, en el marc de la convocatòria del catàleg 2024 de la cooperació de xarxa de Governs Locals 2024-2027 (exp 2023/0043196). 19/2024/PROSE

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/04/2024

Termini presentació: 15/05/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

11/2024

Convocatòria urgent del procés de selecció per contractar a un/a educador/a per cobrir la baixa per IT, un cop esgotada la borsa existent. (18/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 25/04/2024

Termini presentació: 06/05/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

10/2024

Procés de selecció per a cobrir en règim de funcionari de carrera, 1 plaça d’arquitecte de l’escala d’administració especial, grup A1, a l’Ajuntament de Molins de Rei inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació del 2021, en torn lliure mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball (14/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 22/04/2024

Termini presentació: 22/05/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

9/2024

Procés de selecció per contractar a un/a auxiliar de geriatria per cobrir la baixa per IT de una de les treballadores del centre, un cop esgotades les borses existents (15/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 11/04/2024

Termini presentació: 15/04/2024

Resolució i adjudicació: 18/04/2024

8/2024

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per la creació, amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball de cap del Negociat d’Esports, categoria A1, per a cobrir les necessitats temporals de l’Ajuntament de Molins de Rei (13/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 25/03/2024

Termini presentació: 24/04/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

7/2024

Procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per cobrir 2 places de subaltern, una en règim de funcionari de carrera i l’altra en règim de personal laboral, del grup de classificació AP/E, de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Molins de Rei corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació 2021 i 2022 i la creació d’una borsa de treball (9/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 18/03/2024

Termini presentació: 17/04/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

6/2024

Procés selectiu via ClicFeina- convocatòria urgent del procés de selecció per contractar/nomenar 2 subalterns i 1 operari/ària de mercat per cobrir necessitats temporals imprevistes (10/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 08/03/2024

Termini presentació: 13/03/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

5/2024

Procés de selecció per a cobrir en règim de funcionari/a interí/na, 1 plaça d’auxiliar tècnic/a d’estrangeria, grup C2, a l’Ajuntament de Molins de Rei , mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball (8/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 29/02/2024

Termini presentació: 28/03/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

4/2024

Procés selectiu via ClicFeina – Convocatòria urgent del procés de selecció per contractar 3 professors/es en les especialitats de flauta de bec, acordió i llenguatge musical i trompeta-trombó per l’Escola Municipal de Júlia Canals per cobrir necessitats temporals imprevistes (7/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 23/02/2024

Termini presentació: 01/03/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

3/2024

Procés de selecció per a cobrir en règim de funcionari de carrera, 9 places d’administrativa, grup C1, a l’Ajuntament de Molins de Rei , mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball amb els/les aspirants que superin les proves, sense plaça (6/2024/PROSE).

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 09/02/2024

Termini presentació: 08/03/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

2/2024

Plans Ocupacionals via SOC – Criteris reguladors del procés de selecció per cobrir temporalment i per raons d’urgència inajornable, la contractació temporal d’un/a tècnic/a de suport a l’educació a jornada completa per un període de 12 mesos amb finançament afectat per l’atorgament de la subvenció destinada a la realització de contractes formatius per l’obtenció de pràctica professional (SOC-FOMENT-PRÀCTIQUES) ref. BDNS 725154, i iniciar el procés de selecció mitjançant el SOC de Sant Feliu de Llobregat. (5/2024/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 29/01/2024

Termini presentació: 08/02/2024

Resolució i adjudicació: 09/02/2024

1/2024

Procés per proveir mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis el lloc de treball de Tresorer/a de l’Ajuntament de Molins de Rei (1/2024/PROSE).

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 25/01/2024

Termini presentació: 01/02/2024

Resolució i adjudicació: Pendent

12/2023

Procés de selecció per la cobertura provisional en comissió de serveis del lloc vacant en la relació de llocs de treball de Director/a de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic (ADE) destinat a personal funcionari del grup A de titulació. (29/2023/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 04/12/2023

Termini presentació: 14/12/2023

Resolució i adjudicació: 29/01/2024

11/2023

Procés de selecció per al nomenament de personal funcionari de carrera per l’Ajuntament de Molins de Rei, per l’existència d’una plaça vacant de tècnic/a d’administració general (TAG), grup de classificació A1, adscrit al Negociat de Serveis Jurídics, pel sistema de mobilitat horitzontal interadministrativa amb torn restringit de mèrits i capacitats, corresponent a l’Oferta Pública de 2023 i la constitució d’una borsa de treball sense plaça (28/2023/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 20/10/2023

Termini presentació: 20/11/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

10/2023

Procés de selecció per la cobertura en comissió de serveis voluntària del lloc de treball de Coordinador/a d’Alcaldia, destinat a personal funcionari del grup A (27/2023/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 09/10/2023

Termini presentació: 19/10/2023

Resolució i adjudicació: 10/11/2023

09/2023

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per la creació d’una borsa de treball, per a cobrir les necessitats temporals de personal laboral amb categoria de tècnic/a emissora, grup de classificació C2, de l’Ajuntament de Molins de Rei (24/2023/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 12/09/2023

Termini presentació: 11/10/2023

Resolució i adjudicació: 22/12/2023

08/2023

Plans Ocupacionals via SOC – Criteris reguladors del procés de selecció per cobrir 4 llocs de treball temporal d’administratius/ves per un període de 12 mesos, en el marc de la convocatòria anticipada per l’any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC-TRFO EELL), referència BDNS 667328 (23/2023/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 04/09/2023

Termini presentació: 21/09/2023

Resolució i adjudicació: 24/10/2023

07/2023

Procés de selecció per a la cobertura provisional, en comissió de serveis voluntària, del lloc de treball de director/a de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Molins de Rei

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 24/08/2023

Termini presentació: 04/09/2023

Resolució i adjudicació: 21/09/2023

06/2023

Procés de selecció per la creació d’una borsa de treball, amb caràcter d’urgència, per a cobrir les necessitats temporals de professor/a de música, en diferents especialitats, grup de classificació A2, de l’Escola Municipal de Música Julià Canals, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició (19/2023/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 26/05/2023

Termini presentació: 12/06/2023

Resolució i adjudicació: 27/09/2023

05/2023

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup de classificació C1-18, per tal de cobrir necessitats temporals que es puguin produir a la Biblioteca Municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei, en règim de personal laboral, mitjançant concurs-oposició (18/2023/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 26/05/2023

Termini presentació: 12/06/2023

Resolució i adjudicació: 20/12/2023

04/2023

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics per tal de cobrir necessitats temporals que es puguin produir a l’Ajuntament de Molins de Rei, en règim de personal funcionari interí, grup de classificació A2-20, mitjançant concurs oposició (17/2023/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 26/05/2023

Termini presentació: 12/06/2023

Resolució i adjudicació: 19/10/2023

03/2023

Procés per proveir mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis el lloc de treball de Tresorer/a de l’Ajuntament de Molins de Rei (12/2023/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 25/04/2023

Termini presentació: 03/05/2023

Resolució i adjudicació: 03/05/2023

02/2023

Procés de selecció per a cobrir en règim de laboral fix, 3 places de treballador/a familiar, grup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Molins de Rei, incloses en l’oferta pública de l’any 2021 adscrites al Negociat de Serveis Socials, mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball amb els/les aspirants que superin les proves, sense plaça (11/2023/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 21/04/2023

Termini presentació: 22/05/2023

Resolució i adjudicació: 13/11/2023

01/2023

Procés de selecció per a cobrir, mitjançant concurs oposició i torn restringit de promoció interna, dues places de tècnic/ca, grup A2, d’Administració General, en règim de funcionari/ària de carrera, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, de l’oferta pública d’ocupació del 2021, adscrits/tes al Negociat de Personal i Organització i a Intervenció (7/2023/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 04/04/2023

Termini presentació: 05/05/2023

Resolució i adjudicació: 29/06/2023

49/2022

Oferta Pública d’Ocupació 2019: Procés de selecció per a cobrir, mitjançant concurs oposició i torn de promoció interna, una plaça de caporal, grup C2, d’Administració Especial, en règim de funcionari/ària de carrera, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament i la constitució d’una borsa de treball (23/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

48/2022

Oferta Pública d’Ocupació 2019: Procés de selecció per a cobrir, en règim de laboral fix, una plaça d’operari, grup AP/E, mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball (21/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 13/12/2023

47/2022

Oferta Pública d’Ocupació 2019: Procés de selecció per a cobrir, en règim de laboral fix, una plaça de tècnic/a mitjà/na se serveis personals, grup A2, mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball (20/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 22/12/2023

46/2022

Oferta Pública d’Ocupació 2019: Procés de selecció per a cobrir, en règim de funcionari de carrera, 5 places d’auxiliar administrativa, grup C2, mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball (19/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 05/04/2024

45/2022

Oferta Pública d’Ocupació 2019: Procés de selecció per a cobrir, en règim de funcionari de carrera, de dos tècnics/ques de l’administració general (TAG’s), adscrits a l’àmbit de Serveis Jurídics, grup A1, mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball (18/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

44/2022

Oferta Pública d’Ocupació 2019: Procés de selecció, per a cobrir en règim de funcionari de carrera, 1 plaça de subaltern, grup AP/E, mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball (17/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 02/04/2024

43/2022

Oferta Pública 2019: Procés de selecció, per a cobrir en règim de laboral fix, un lloc d’educador/a per l’escola bressol municipal el Rodó, grup C1, mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball (16/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 22/03/2024

42/2022

Procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana en gestió econòmica (A2), adscrita a Fira, Comerç, Consum i Turisme, en règim de funcionari de carrera, mitjançant el sistema de concurs oposició i la creació d’una borsa de treball, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal (15/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 03/11/2023

41/2022

Procés de selecció per cobrir una plaça d’auxiliar administrativa (C2), adscrita al negociat de Governació, en règim de funcionari de carrera, mitjançant el sistema de concurs oposició, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal (14/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 06/11/2023

40/2022

Procés de selecció per cobrir una plaça de professor de música (A2), adscrita al negociat d’Educació, en règim laboral fix, mitjançant el sistema de concurs oposició i la creació d’una borsa de treball, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal (13/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 30/10/2023

39/2022

Procés de selecció per cobrir una plaça de monitor/a SEFED (A2), adscrita al negociat de Promoció Econòmica, en règim laboral fix, mitjançant el sistema de concurs oposició i la creació d’una borsa de treball, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal (12/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 19/06/2023

38/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 29: Subaltern/a – Operari/ària

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

37/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 28: Subaltern/a – Conserge

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

36/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 27: Subaltern/a – Auxiliar de pista

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

35/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 26: Auxiliar administratiu/va

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 09/06/2023

34/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 25: Auxiliar tècnic/a

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

33/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 24: Tècnic/a de l’emissora

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

32/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 23: Treballador/a familiar – Auxiliar de geriatria

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

31/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 22: Oficial de construcció, Oficial de fusteria i Oficial de pintura

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

30/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 21: Tècnic/a auxiliar – Administratiu/va tècnic/a

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

29/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 20: Tècnic/a auxiliar i Administratiu/va

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

28/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 19: Animador/a sociocultural

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

27/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 18: Administratiu/va

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

26/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 17: Puericultor/a – Educador/a

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

25/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 16: Tècnic/a auxiliar d’arxiu

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

24/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 15: Tècnic/a auxiliar d’Informàtica

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

23/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 14: Arquitecte-enginyer/a tècnic/a – Arquitecte/a tècnic/a Oficina d’Habitatge

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

22/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 13: Arquitecte-enginyer/a tècnic/a – Cap de Negociat d’Instal·lacions Tècniques

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 16/05/2023

21/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 12: Diplomat/da en treball social

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

20/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 11: Monitor/a SEFED i Monitor/a ESO-SEFED

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 16/05/2023

19/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 10: Professor/a de música

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

18/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 9: Tècnic/a mitjà/ana de Fira, Comerç i Turisme

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

17/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 8: Tècnic/a mitjà/ana de gestió

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

16/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 7: Tècnic/a desenvolupament econòmic local – Agent d’ocupació – Tècnic/a mitjà/ana de gestió

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 16/05/2023

15/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 6: Tècnic/a mitjà/ana de serveis personals – Educador/a social

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

14/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 5: Tècnic/a mitjà/mitjana de serveis personals i Tècnic/a cultura

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 16/05/2023

13/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 4: Tècnic/a mitjà/ana de serveis personals – Cap de Negociat de Salut Pública

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

12/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 3: Professor/a SEFED

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

11/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 2: TAG – TAG

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: Pendent

10/2022

Procés d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits – Annex 1: TAG – Assessor/a jurídic/a

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 30/12/2022

Termini presentació: 30/01/2023

Resolució i adjudicació: 08/06/2023

09/2022

Procés de selecció per cobrir 6 llocs de treball laborals temporals de programa metropolità de Dinamització del mercat de treball 2022/2023 (Ref. 8/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 24/10/2022

Termini presentació: 01/11/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

08/2022

Procés de selecció per a cobrir, per raons de necessitat i en règim d’interinitat, fins a la cobertura definitiva de la plaça, d’un/a tècnic/a de comunicació, adscrita a l’àmbit d’Alcaldia, grup A2, a l’Ajuntament de Molins de Rei , mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball. (Ref.7/2022/PROSE).

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 22/07/2022

Termini presentació: 11/08/2022

Resolució i adjudicació: 29/12/2022

07/2022

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir 4 places d’agent de la Guàrdia Urbana, en règim de funcionari de carrera, incloses en l’oferta pública del 2019, 2021 i 2022 i la constitució d’una borsa de treball, a l’Ajuntament de Molins de Rei. (Ref.6/2022/PROSE).

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 22/07/2022

Termini presentació: 11/08/2022

Resolució i adjudicació: 02/02/2023

06/2022

Procés de selecció per la creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats temporals d’educador/a social i treballador/a social mitjançant concurs-oposició

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 21/06/2022

Termini presentació: 11/07/2022

Resolució i adjudicació: 23/12/2022

05/2022

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de tècnic mitjà de l’Àrea de Serveis a les Persones, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 11/05/2022

Termini presentació: 23/05/2022

Resolució i adjudicació: 16/09/2022

004/2022

Procés de selecció per la constitució d’una borsa de treball per a la contractació temporal d’auxiliars de geriatria, en règim laboral, grup de classificació C2, de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 11/04/2022

Termini presentació: 02/05/2022

Resolució i adjudicació: 29/12/2022

03/2022

Procés de promoció interna de selecció per cobrir, mitjançant una assignació de funcions, el lloc de treball de Secretària de l’Alcalde

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 06/04/2022

Termini presentació: 13/04/2022

Resolució i adjudicació: 12/04/2022

02/2022

Procés de selecció per la constitució d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal administratiu, grup de classificació C1, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 21/03/2022

Termini presentació: 10/04/2022

Resolució i adjudicació: 20/09/2022

01/2022

Procés de selecció per la constitució amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal subaltern/a, grup de classificació E, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició (Ref.1/2022/PROSE).

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 28/02/2022

Termini presentació: 10/03/2022

Resolució i adjudicació: 11/11/2022

009/2021

Procés de selecció per a cobrir, per raons de necessitat i urgència i en règim d’interinitat, fins a la cobertura definitiva de la plaça, d’una plaça laboral de professor de música, adscrita a l’àmbit d’Educació, grup A2, a l’Ajuntament de Molins de Rei , mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball amb els aspirants que superin les proves, sense plaça. (Ref. 9/2021/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 10/12/2021

Termini presentació: 20/12/2021

Resolució i adjudicació: 01/04/2022

008/2021

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal amb categoria d’educador/a per l’escola bressol municipal El Rodó

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 29/11/2021

Termini presentació: 09/12/2021

Resolució i adjudicació: 25/03/2022

007/2021

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal amb categoria de llicenciats/ades o graduats/ades en dret, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 23/11/2021

Termini presentació: 03/12/2021

Resolució i adjudicació: 03/03/2022

006/2021

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs oposició en torn lliure, una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de gestió, adscrita al lloc de treball de Cap de Mobilitat, grup de classificació A2

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 20/10/2021

Termini presentació: 09/11/2021

Resolució i adjudicació: 11/03/2022

005/2021

Procés de selecció urgent per cobrir tres llocs de treball temporal per a Plans d’Ocupació en el marc del Pla de Reactivació de l’Ocupació

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 10/05/2021

Termini presentació: 20/05/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

004/2021

Procés de selecció per la cobertura provisional, en comissió de serveis voluntària, del lloc de treball, vacant en la relació de llocs de treball, de Director/a de l’Àrea de Serveis Personals destinat a personal funcionari del grup A de titulació.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 29/04/2021

Termini presentació: 10/05/2021

Resolució i adjudicació: 28/05/2021

003/2021

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs oposició lliure. una plaça de Tècnic/a mitjà de serveis personals, adscrita al Negociat d’Educació, grup de classificació A2, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació del 2017

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 29/03/2021

Termini presentació: 19/04/2021

Resolució i adjudicació: 14/07/2021

002/2021

Procés de selecció per cobrir per raons d’urgència un lloc no permanent de Tècnic/a superior de cultura

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 28/01/2021

Termini presentació: 04/02/2021

Resolució i adjudicació: 12/03/2021

001/2021

Procés de selecció per cobrir la plaça de Gerent de la societat pública Molins Energia, S.L.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 04/01/2021

Termini presentació: 19/01/2021

Resolució i adjudicació: 14/04/2021

33/2020

Convocatatòria per cobrir mitjançant mobilitat horitzontal temporal el lloc de treball de Cap de Negociat d’Educació (Promoció Interna)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 15/10/2020

Termini presentació: 22/10/2020

Resolució i adjudicació: 31/12/2020

004/2020

Procés de selecció urgent per cobrir contractacions temporals pel període estival d’Auxiliars de geriatria per la Llar d’Avis Municipal Dr. Mestre.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 10/07/2020

Termini presentació: 17/07/2020

Resolució i adjudicació: 30/07/2020

03/2020

Procés de selecció per cobrir, de forma interina, el lloc de Cap del Negociat de Personal i Organització

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 01/07/2020

Termini presentació: 20/07/2020

Resolució i adjudicació: 18/12/2020

02/2020

Selecció urgent d’infermer/a per la Llar d’avis durant el període estival.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 18/06/2020

Termini presentació: 25/06/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

01/2020

Ref. 1/2020 Selecció d’auxiliars de geriatria i infermers/es per reforçar l’àmbit sociosanitari

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 01/04/2020

Termini presentació: 30/04/2020

Resolució i adjudicació: 30/07/2020

015 / 2019

Ref. 015/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Tècnic/a assessor coordinador en matèria de seguretat pública (inspector/a) mitjançant Comissió de Serveis

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 27/12/2019

Termini presentació: 15/01/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

014 / 2019

Ref. 014/2019 Procés selectiu urgent auxiliars de geriatria, per contractacions temporals

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 28/10/2019

Termini presentació: 05/11/2019

Resolució i adjudicació: 29/11/2019

013 / 2019

Ref. 013/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Cap de Negociat de Mobilitat mitjançant Comissió de Serveis

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 23/09/2019

Termini presentació: 15/10/2019

Resolució i adjudicació: 15/10/2019

012 / 2019

Ref. 012/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Tècnic/a de gestió documental i arxiu mitjançant Comissió de Serveis Accions

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 05/09/2019

Termini presentació: 25/09/2019

Resolució i adjudicació: 25/09/2019

011 / 2019

Ref. 011/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Cap del Negociat de Personal i Organització mitjançant Comissió de Serveis

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 05/09/2019

Termini presentació: 25/09/2019

Resolució i adjudicació: 09/10/2019

010 / 2019

Ref. 010/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Cap de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) mitjançant Comissió de Serveis

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 05/09/2019

Termini presentació: 25/09/2019

Resolució i adjudicació: 09/10/2019

009 / 2019

Ref. 009/2019 procés de selecció urgent per cobrir contractacions temporals pel període estival d’Auxiliars de geriatria per la Llar d’Avis Municipal Dr. Mestre

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 13/06/2019

Termini presentació: 19/06/2019

Resolució i adjudicació: 10/07/2019

008 / 2019

Ref. 008/2019 Pla d’Ocupació, millora ocupabilitat 2019-2020, xarxa governs locals 2016-2019 (2a edició)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 05/06/2019

Termini presentació: 19/06/2019

Resolució i adjudicació: 01/07/2019

007 / 2019

Ref. 007/2019 Procés selectiu per constituir una borsa de treball d’administratiu/va – C1, per nomenaments temporals

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 03/05/2019

Termini presentació: 31/12/2019

Resolució i adjudicació: Pendent

006 / 2019

Ref. 006/2019 Procés selectiu tres places de policia local- C2, inclosa a l’oferta pública del 2017

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 03/05/2019

Termini presentació: 23/12/2019

Resolució i adjudicació: Pendent

005 / 2019

Ref. 005/2019 Provisió d’un lloc de treball de Cap de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) mitjançant Comissió de Serveis

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 05/04/2019

Termini presentació: 25/04/2019

Resolució i adjudicació: 25/04/2019

004 / 2019

Ref. 004/2019 Procés per a la constitució d’una Borsa de Tècnic/a de Personal i Organització

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 29/03/2019

Termini presentació: 08/04/2019

Resolució i adjudicació: 08/08/2019

Ref. 003/2019

Ref. 003/2019 Procés per a la constitució d’una Borsa de Juristes

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 20/03/2019

Termini presentació: 08/04/2019

Resolució i adjudicació: 08/08/2019

{The title}

Adreça:
Horaris:
E-mail:
Pàgina web:

Centre de preferències de privadesa

Essencials

Control de les planes més consultades i sessions d'usuaris. Historial de planes visitades per a que cada usuari pugui guardar els seus favorits mitjançant l'enllaç superior "pàgines visitades". També la propia cookie de la llei de cookies, que memoritza les nostres preferències.

pvc_visits[0],PHPSESSID,gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types],ajm_history

Anuncis

Analytics

Centre d'analítica comú de Google, per análisi, estadístiques i comportament dels usuaris al fer servir el lloc web

Google Analytics (ga_)
Ga_

Other