Ref. 013 / 2019

Ref. 013/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Cap de Negociat de Mobilitat mitjançant Comissió de Serveis

L’Ajuntament de Molins de Rei vol proveir de forma temporal un lloc de treball de Cap del Negociat de Mobilitat mitjançant comissió de serveis.

Requisits per a la seva cobertura

 • Ésser funcionari de carrera
  del grup A2
 • Nivell C de Català
 • Titulació: Enginyeria tècnica en Obres públiques.

FuncionsGenèriques

 1. Participar en el disseny i direcció de les estratègies, polítiques i procediments en matèria de mobilitat orientant les actuacions amb la resta d’àmbits.
 2. Prestar suport tècnic a la direcció de serveis, a la resta de tècnics de l’Àrea i al conjunt de la corporació en qüestions que afectin la mobilitat al municipi, elaborant els informes tècnics que li siguin requerits.
 3. Redactar projectes i modificacions de l’estat actual d’aparcaments, sentits de circulació i senyalització.
 4. Redactar plecs de condicions tècniques per a la contractació de serveis i obres relatives a via pública i mobilitat.
 5. Realitzar el seguiment de projectes de tercers relatius a urbanització, disseny de carrers i senyalització elaborant informes tècnics per a la seva tramitació i certificació.
 6. Realitzar el control i el seguiment de les concessions dels serveis d’autobusos urbans, de gestió de les zones blaves, de manteniment de la xarxa semafòrica i dels aparcaments públics soterrats.
 7. Elaborar memòries valorades de les inversions per als pressupostos fent el seguiment de la partida pressupostària assignada al negociat.
 8. Realitzar informes tècnics per a la concessió de llicències (instal·lació i legalització de tanques publicitàries, estacionaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda, ocupació de la via pública i de guals).
 9. Formular les propostes de modificació de taxes fiscals relatives a via pública.
 10. Planificar i vetllar pel manteniment de la senyalització vertical i horitzontal del municipi en coordinació amb la Guàrdia Urbana, els serveis d’inspecció i la Brigada.
 11. Vetllar per l’accessibilitat al municipi mitjançant l’adequació dels itineraris existents i garantint que els nous espais creats siguin accessibles.
 12. Cercar i gestionar subvencions relacionades amb temes de transport i accessibilitat.
 13. Gestionar les relacions entre l’Ajuntament i altres institucions i Administracions amb competències en temes de transport.
 14. Donar resposta a les queixes i suggeriments formulats pels ciutadans en relació al seu àmbit competencial que li siguin derivats.
 15. Participar en la redacció d’ordenances municipals relacionades amb aspectes de mobilitat i via pública.
 16. I, en general, altres de caràcter similar, dins la seva categoria, que li siguin atribuïdes. 

Específiques

 1. Responsabilitzar-se tècnicament del desenvolupament, control i seguiment del Pla Director de Mobilitat.
 2. Fer el seguiment de l’estudi d’Implantació de la Bicicleta a Molins.
 3. Planificar i organitzar l’execució de les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i del Dia Sense Cotxes.
 4. Fer el seguiment del projecte del Trambaix en el seu traçat fins a Molins de Rei.
 5. Fer el seguiment, en col·laboració amb el negociat de Medi Ambient, de les obres del TGV i de l’ampliació i reposició dels aiguamolls.
 6. Participar en la redacció del Mapa de Capacitat Acústica del Municipi

Condicions

 • Comissió de serveis d’una durada de 2 anys
 • Retribució bruta anual pel grup A2:  31.487,19 €
 • Complement de destinació nivell 20

 Procediment de selecció

Es realitzarà una entrevista on es valorarà el seu currículum i l’experiència professional en l’àmbit de la mobilitat territorial en l’Administració pública i/o al sector privat. També en matèria de planificació, organització i gestió  en l’àmbit de la mobilitat en el nucli urbà i la connectivitat de la vila en relació al seu entorn i sobre els coneixements relatius a la gestió dels recursos assignats per a l’acompliment de les seves tasques.

Presentació de candidatures

Els candidats/es interessats en participar en la provisió d’aquest lloc de treball hauran d’enviar el seu CV al mail: arb@molinsderei.cat indicant la referència 03CAPMOB

La data límit de presentació de candidatures serà fins el dia 15 d’octubre de 2019.

L’ Alcalde,

Xavi Paz Penche

Molins de Rei, 23 de setembre de 2019

 • Publicació anunci: 23/09/2019

 • Termini presentació: 15/10/2019

 • Resolució i adjudicació: 15/10/2019

Rebre notificacions