Ref. 012 / 2019

Ref. 012/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Tècnic/a de gestió documental i arxiu mitjançant Comissió de Serveis Accions

ANUNCI

L’Ajuntament de
Molins de Rei vol proveir de forma temporal un lloc de treball de
Tècnic/a de gestió documental i Arxiu  mitjançant comissió de serveis.

 

Requisits per a la seva cobertura

·
Ésser funcionari de carrera
del grup A1

·
Nivell C de Català

·
Titulació: Llicenciatura
universitària o grau universitari.

Funcions

1. Dirigir i
coordinar la gestió administrativa del servei, expedint certificats de la
documentació que custodia l’arxiu, si s’escau.

2. Elaborar
informes i propostes amb l’objectiu de millorar la gestió del servei així com
la gestió de la documentació en particular, implementant aquelles mesures que
es considerin pertinents.

3.
Planificar, dirigir i coordinar els processos de disseny, implementació i manteniment
del sistema de gestió documental.

4.
Assessorar, formar i donar suport tècnic en matèria de la seva especialitat,
tant a nivell intern (propi àmbit i altres unitats de la Corporació), com a
nivell extern (entitats locals i altres institucions i organismes) per a dur a
terme les seves tasques, així com participar en aquelles comissions per a les
que sigui assignat.

5. Vetllar
pel compliment de la normativa relacionada amb el seu àmbit d’actuació així com
informar del grau d’adequació de la realitat a la mateixa.

6.
Col·laborar i assessorar en el disseny i implementació de les aplicacions
informàtiques relacionades amb el sistema de gestió dels documents i l’arxiu
així com de totes aquelles que incideixin sobre el seu àmbit d’actuació.

7.
Identificar, ordenar, classificar i vetllar per la conservació de la
documentació de l’arxiu municipal.

8. Determinar
els criteris per transferir i ordenar la documentació generada pels diferents
àmbits municipals, informant el conjunt de l’organització i vetllant pel seu
compliment.

9. Establir i
vetllar pel compliment del calendari de conservació i eliminació de
documentació de l’arxiu, planificant i dirigint el procés d’eliminació de
documents.

10. Establir
les condicions i coordinar el préstec de documents a les diferents dependències
municipals de l’arxiu mantenint un registre dels documents prestats.

11. Garantir
les condicions que la legislació exigeix i que han de complir els locals del
dipòsit i les instal·lacions necessàries per poder utilitzar-los.

12. Elaborar
i organitzar el sistema d’informació i consulta externa de la documentació
municipal, vetllant per la preservació del patrimoni documental del municipi.

13. Garantir
i facilitar l’accés i la consulta de documentació a investigadors i ciutadans
en general, dissenyant i mantenint els instruments de descripció i recuperació
dels mateixos.

14. Realitzar
accions de difusió del patrimoni documental municipal i de recerca històrica
vetllant contra el seu espoli.

15. Dissenyar
i implementar els mecanismes de comunicació i informació dirigits a la
ciutadania.

16. I, en general,
altres de caràcter similar, dins la seva categoria, que li siguin atribuïdes.

Condicions

·
Comissió de serveis fins el
2 de setembre de 2020 amb possibilitat de pròrroga.

·
Retribució bruta anual pel
grup A1:  32.048,93 €

·
Complement de destinació
nivell 22

Procediment de selecció

Es realitzarà
una entrevista on es valorarà el seu currículum, i l’experiència professional
en l’àmbit de la organització i gestió de fons documentals a l’Administració
pública i/o al sector privat i en l’àmbit de la programació, direcció i
coordinació del funcionament del servei de gestió documental i arxiu municipal.

Presentació
de candidatures

Els candidats/es
interessats en participar en la provisió d’aquest lloc de treball hauran d’enviar
el seu CV al mail: arb@molinsderei.cat
indicant la referència 05TECARX

La data límit de
presentació de candidatures serà fins el dia  25 de setembre de 2019.

 

L’ Alcalde,

 

 

Xavi Paz Penche

Molins de Rei, 5  de setembre de 2019

  • Publicació anunci: 05/09/2019

  • Termini presentació: 25/09/2019

  • Resolució i adjudicació: 25/09/2019

Rebre notificacions