Ref. 011 / 2019

Ref. 011/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Cap del Negociat de Personal i Organització mitjançant Comissió de Serveis

ANUNCI

L’Ajuntament de
Molins de Rei vol proveir de forma temporal un lloc de treball de
Cap del negociat de Personal i Organització  mitjançant comissió de serveis.

Requisits per a la seva cobertura

 • Ésser funcionari de carrera
  del grup A1/A2
 • Nivell C de Català
 • Titulació: Llicenciatura
  universitària o grau universitari o diplomatura universitària o equivalent.

 

Funcions

1. Dirigir, coordinar
i supervisar les tasques relacionades amb les matèries assignades que es desenvolupen
des del negociat.

2. Organitzar i
desenvolupar els recursos disponibles i les actuacions pròpies de la gestió de
personal i organització de l’Ajuntament, d’acord amb els procediments
establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.

3. Fer el seguiment
de les partides pressupostàries del Capítol I, determinant possibles
desviacions i proposant ampliacions o modificacions de crèdit.

4. Encarregar-se del
procediment de selecció i contractació de personal per a la totalitat d’àmbits
que composen l’Ajuntament confeccionant les bases de selecció, participant en
els tribunals qualificadors així com en altres activitats segons les
indicacions del seu superior jeràrquic.

5.Dissenyar,
organitzar, desenvolupar i fer el seguiment dels plans de formació per al
personal de l’Ajuntament que es detectin necessaris.

6. Supervisar la
gestió administrativa en relació als temes de personal i, en concret, el procés
de confecció de les nòmines i dels TC’s..

7. Assessorar
l’Ajuntament sobre temes de la seva competència elaborant els informes tècnics
i propostes que s’escaiguin.

8. Representar i
mantenir relacions amb altres organismes externs, públics i/o privats,
relacionades amb el seu àmbit funcional.

9. I, en general,
altres de caràcter similar, dins la seva categoria, que li siguin atribuïdes.

 

Condicions

 • Comissió de serveis d’una
  durada de 2 anys
 • Retribució bruta anual pel
  grup A1:  49.593,39 €
 • Retribució bruta anual pel
  grup A2:  47.706,59 €
 • Complement de destinació
  nivell 23

 

Procediment de selecció

Es realitzarà
una entrevista on es valorarà el seu currículum, i l’experiència professional
en l’àmbit de la gestió i planificació de recursos humans a l’Administració
pública i/o al sector privat. També en relació a l’organització del personal i la
gestió dels recursos assignats per tal de dur a terme les tasques encomanades .

Presentació
de candidatures

Els candidats/es
interessats en participar en la provisió d’aquest lloc de treball hauran d’enviar
el seu CV al mail: arb@molinsderei.cat
indicant la referència 04CAPPIO

La data límit de
presentació de candidatures serà fins el dia  25 de setembre de 2019.

 

L’ Alcalde,

 

Xavi Paz Penche

Molins de Rei, 5  de setembre de 2019

 • Publicació anunci: 05/09/2019

 • Termini presentació: 25/09/2019

 • Resolució i adjudicació: 09/10/2019

Rebre notificacions