Ref. 015 / 2019

Ref. 015/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Tècnic/a assessor coordinador en matèria de seguretat pública (inspector/a) mitjançant Comissió de Serveis

Ref. 015/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Tècnic/a assessor coordinador en matèria de seguretat pública (inspector/a) mitjançant Comissió de Serveis.

L’Ajuntament de Molins de Rei vol proveir de forma temporal un lloc de treball de tècnic/a assessor coordinador en matèria de seguretat pública (inspector/a) mitjançant comissió de serveis.

 

Requisits per a la seva cobertura

 

  • Ser funcionari o funcionària de carrera de la categoria convocada dels cossos de la Policia local d’altres municipis..
  • Nivell C de Català
  • Titulació: diplomatura universitària o equivalent.

Funcions

 

–       Donar suport tècnic en el disseny i implementació del Pla de Seguretat i Protocol segons les directrius fixades i amb els procediments establerts per la Corporació i la legislació vigent.

–       Assessorament tècnic, en l’àmbit de la seguretat, de l’alcalde/ssa i regidor/a delegat/da per a la seguretat pública.

–       Assessorament tècnic, en l’àmbit de la seguretat publica local, de la Junta de Govern Local.

–       Coordinació, assessorament tècnic i validació en matèria de protecció civil:

o   Pla Local de Seguretat.

o   Plans de Protecció i Emergències Civils.

o   Altres de anàloga naturalesa, quan li siguin encarregats per l’alcalde/ssa i regidor/a delegat/da per a la seguretat pública.

–       Assessorament tècnic en l’àmbit de la mobilitat.

–       Suport tècnic i assessorament al cos de la Guàrdia Urbana, quan sigui requerit per l’alcalde/ssa, regidor/a delegat/da de seguretat publica.

–       Participar en els òrgans de consulta i assessorament municipals i supramunicipals que estiguin relacionats amb l’àmbit de la seguretat, que li siguin encarregats per l’alcalde/ssa o regidor/a delegat/da de la seguretat pública.

–       Col·laboració amb la prefectura del cos de la Guàrdia Urbana en les relacions amb d’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i representació de l’ajuntament en àmbits local i matèria de seguretat pública quan li siguin encarregats per l’alcalde/ssa o regidor/a delegat/da de la matèria.

–       Participació en la instrucció dels expedients de l’àmbit de la seguretat publica local, en la part que li sigui encarregada per l’Alcalde/ssa i/o regidor/a delegat/da de seguretat pública.

–       Altres tasques dins del marc de la seguretat publica local que li siguin requerides per l’Alcalde/ssa i regidor/a delegat/da per a la seguretat pública.

–       I en general, altres de caràcter similar, dins la seva categoria, que li siguin atribuïdes.

Condicions

  • Comissió de serveis d’una durada màxima de 2 anys
  • Retribució bruta anual:  55.520,54€
  • Complement de destinació nivell 24

 

Procediment de selecció

 

Es realitzarà una entrevista on es valorarà el seu currículum, i l’experiència professional en l’àmbit d’execució de tasques similars en altres cossos i forces de seguretat de l’Administració pública i/o en el sector privat. També en relació a la direcció de grups de treball, gestió de la qualitat del servei, organització del treball, i formació específica en cursos de perfeccionament i especialització en seguretat pública i protecció civil.

Presentació de candidatures

 

Els candidats/es interessats en participar en la provisió d’aquest lloc de treball hauran d’enviar el seu CV al mail: arb@molinsderei.cat indicant la referència 06PROSETSP

 

La data límit de presentació de candidatures serà fins el dia 15 de gener de 2020.

L’ Alcalde,

Xavi Paz Penche

Molins de Rei, 27 desembre de 2019

  • Publicació anunci: 27/12/2019

  • Termini presentació: 15/01/2020

  • Resolució i adjudicació: Pendent

Documents relacionats

Rebre notificacions