Ref. 04/2023

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics per tal de cobrir necessitats temporals que es puguin produir a l’Ajuntament de Molins de Rei, en règim de personal funcionari interí, grup de classificació A2-20, mitjançant concurs oposició (17/2023/PROSE)

  • Publicació anunci: 26/05/2023

  • Termini presentació: 12/06/2023

  • Resolució i adjudicació: 19/10/2023

Documents relacionats

Rebre notificacions