Des del punt Administratiu,  les subvencions són una tècnica emprada per les administracions públiques, de foment de determinats comportaments considerats d’interès general o bé un procediment de col·laboració entre l’administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats d’interès públic.

Segons l’article 2.1 Concepte  de subvenció de la Llei  30/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: S’entén per subvenció  tota disposició dinerària realitzada per les administracions públiques,  a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:

  • Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
  • Que el lliurament estigui subjecte a l’acompliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, davant el beneficiari complir les obligacions materials i formals que s’haguessin establert.
  • Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública

L’Ajuntament disposa des de l ‘any 2018 d’un Reglament de concessió de subvencions

La publicació de les convocatòries i les  resolucions de les  subvencions concedides garanteix el dret de la ciutadania a conèixer l’ús dels recursos públics que es dediquen a l’activitat de foment i els beneficiaris de les  mateixos

 

 

 

 

 

[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]

 

 

Últimes Subvencions

 

Justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament en l’àmbit de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’exercici 2022

Us informem que ja es pot procedir a justificar les subvencions atorgades durant l’exercici de 2022. El termini màxim de justificació és el 30 de gener de 2023. Adjuntem la documentació necessària: Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa (model 08) Fitxa de justificació de subvenció per suport a entitats de lleure infantil i juvenil (model 09) el certificat bancari de titularitat del compte per dur a terme el pagament en cas que l’hàgiu canviat des de la data de la sol·licitud Caldrà presentar les sol·licituds telemàticament a través…

Subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Subvenció que té per objectiu incentivar l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital mitjançant subvencions a les empreses ubicades a Molins de Rei amb un màxim de deu treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement. Es subvenciona amb un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, segons estableix l’art. 4 de les bases.    

Subvencions de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (Reta) i despeses de local

Subvenció que té per objectiu incentivar la creació del propi lloc de treball per part de persones de Molins de Rei en situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a Molins de Rei, que es constitueixen en treballadors autònoms per desenvolupar una activitat empresarial o professional. Es subvenciona amb un import màxim de 2.300€ per persona emprenedora pel finançament de despeses relacionades amb les quotes del RETA i despeses del local, segons estableix l’art. 5 de les bases.

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones joves fins a 36 anys inclosos – Convocatòria Agència d’Habitatge de Catalunya

Subvencions per facilitar l’emancipació i el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús per a persones joves que en el moment de presentar la sol•licitud tinguin fins a 36 anys, l’edat de 36 anys inclosa i complexin els requisits de la convocatòria. Organisme convocant de la subvenció: Agència de l’Habitatge de Catalunya Pots assessorar-te i tramitar aquesta subvenció a l’Oficina Municipal d’Habitatge de Molins de Rei Informació de la subvenció

Subvencions per a la socialització, digitalització, adquisició de materials escolars i adaptacions curriculars pels centres educatius públics per a l’any 2022

S’obre el període per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a la socialització, digitalització, adquisició de materials escolars i adaptacions curriculars per a centres educatius públics de Molins de Rei. La convocatòria inclou la concessió de subvenció  per a aquelles escoles que imparteixen educació infantil i primària o secundària obligatòria (o les AFA d’aquestes escoles, només si són elles les que gestionen la socialització dels llibres de text del centre). El material escolar subvencionable podrà ser el següent: Llibres de text, materials editat per l’escola (fulls, tòner, rènting d’impressores,…),…

Subvencions per als projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització presentats per les ONG’s i entitats i associacions sense finalitat de lucre per a l’any 2022

S’obre el termini per sol·licitar un ajut per a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització presentats per ONG, entitats i associacions sense afany de lucre de Molins de Rei per a l’exercici 2022. Poden sol·licitar subvenció per a projectes de cooperació aquelles entitats, associacions i ONG amb seu social o delegació a Molins de Rei que compleixin els requisits de l’article 9 de les bases reguladores d’aquests ajuts. Les sol·licituds per concórrer, així com la resta d’annexos a la present convocatòria, es poden obtenir al web www.molinsderei.cat i s’han de…

Subvenció per ajuts a la pràctica esportiva i de lleure i parcs de Nadal  per l’any 2022

Un any més l’Ajuntament obre la convocatòria per sol·licitar ajuts a la pràctica esportiva i segons el Decret núm. 846, de 20 de maig de 2022, s’ha aprovat la convocatòria d’Ajuts a la pràctica Esportiva i de Lleure i per a les ludoteques i parcs de Nadal per l’any 2022. Podeu presentar la documentació de la sol·licitud telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Molins de Rei mitjançant una instància genèrica que trobareu al link https://www.molinsderei.cat/tramitsonline/ amb les instruccions corresponents de com fer-ho. Heu de presentar l’annex I, corresponent…

Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació – Convocatòria MITMA 2022

Termini presentació sol·licituds: S’inicia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022. Per a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 anys o més i compleixin els requisits de la convocatòria. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats. Que la unitat de convivència…

Subvencions per a l’atorgament d’ajuts per afavorir la pràctiva esportiva i d’activitats de lleure en edat escolar 2022

Un any més l’Ajuntament de Molins de Rei  ofereix a les famílies la possibilitat de sol·licitar ajuts econòmics per tal que els infants i joves entre 3 i 18 anys puguin dur a terme les activitats d’estiu. Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 671, de 12 de maig de 2022, s’ha convocat la presentació de sol·licituds per als ajuts per a les activitats d’estiu. Podeu presentar la documentació de la sol·licitud telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Molins de Rei mitjançant una instància genèrica que trobareu al…

Subvencions per al pagament del lloguer Bo Jove 2022 – Generalitat de Catalunya

Convocatòria destinada a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria. La quantia mensual de la subvenció es de 250 € amb el límit de l’import mensual de la renta o del preu de cessió. Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides no podrà superar…