Des del punt Administratiu,  les subvencions són una tècnica emprada per les administracions públiques, de foment de determinats comportaments considerats d’interès general o bé un procediment de col·laboració entre l’administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats d’interès públic.

Segons l’article 2.1 Concepte  de subvenció de la Llei  30/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: S’entén per subvenció  tota disposició dinerària realitzada per les administracions públiques,  a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:

  • Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
  • Que el lliurament estigui subjecte a l’acompliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, davant el beneficiari complir les obligacions materials i formals que s’haguessin establert.
  • Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública

L’Ajuntament disposa des de l ‘any 2018 d’un Reglament de concessió de subvencions

La publicació de les convocatòries i les  resolucions de les  subvencions concedides garanteix el dret de la ciutadania a conèixer l’ús dels recursos públics que es dediquen a l’activitat de foment i els beneficiaris de les  mateixos

 

 

 

 

 

[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]

 

 

Últimes Subvencions

 

Convocatòria per a la concessió de subvencions específiques per a la socialització, digitalització, adquisició de materials escolars i adaptacions curriculars per al curs 2023-2024

S’obre el període per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a la socialització, digitalització, adquisició de materials escolars i adaptacions curriculars per a centres educatius públics de Molins de Rei. La convocatòria inclou la concessió de subvenció  per a aquelles escoles que imparteixen Educació Infantil i Primària o Secundària Obligatòria (o les AFA d’aquestes escoles, només si són elles les que gestionen la socialització dels llibres de text del centre). El material escolar subvencionable podrà ser el següent: Llibres de text, materials editat per l’escola (fulls, tòner, rènting d’impressores,…),…

Convocatòria de subvenció per a les les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i despeses de local

Subvenció que té per objectiu incentivar la creació del mateix lloc de treball per part de persones de Molins de Rei en situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a Molins de Rei, que es constitueixen en treballadors autònoms per desenvolupar una activitat empresarial o professional. Se subvenciona amb un import màxim de 2.300 € per persona emprenedora pel finançament de despeses relacionades amb les quotes del RETA i despeses del local, segons estableix l’art. 5 de les bases.

Convocatòria de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Subvenció que té per objectiu incentivar l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital mitjançant subvencions a les empreses ubicades a Molins de Rei amb un màxim de deu treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement. Se subvenciona amb un import màxim de 1.500 € pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, segons estableix l’art. 4 de les bases.

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per afavorir la pràctica esportiva per a la temporada 2023-2024

Un any més l’Ajuntament de Molins de Rei ofereix a les famílies la possibilitat de sol•licitar ajuts econòmics per tal que els infants i joves entre 3 i 18 anys puguin dur a terme activitats esportives durant la temporada 2023-24. Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 846, de 20 de maig de 2023, s’ha aprovat la convocatòria de sol•licituds per als ajuts per afavorir la pràctica esportiva per a la temporada 2023-2024. Podeu presentar la documentació de la sol•licitud telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Molins de…

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per afavorir les activitats de lleure per a infants en edat escolar per l’any 2023

Un any més l’Ajuntament de Molins de Rei ofereix a les famílies la possibilitat de sol•licitar ajuts econòmics per tal que els infants i joves entre 3 i 18 anys puguin dur a terme les activitats d’estiu 2023. Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 846, de 20 de maig de 2023, s’ha aprovat la convocatòria de sol•licituds per als ajuts a les activitats d’estiu. Podeu presentar la documentació de la sol•licitud telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Molins de Rei mitjançant una instància genèrica que trobareu al…

Convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització persentats per organitzacions no governamentals, entitats i associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei per a l’exercici 2023

S’obre el termini per sol•licitar un ajut per a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització presentats per ONG’s, entitats i associacions sense afany de lucre de Molins de Rei per a l’exercici 2023. Poden sol•licitar subvenció per a projectes de cooperació aquelles entitats, associacions i ONG’s amb seu social o delegació a Molins de Rei que compleixin els requisits de l’article 9 de les bases reguladores d’aquests ajuts. Les sol•licituds per concórrer, així com la resta d’annexos a la present convocatòria, es poden obtenir al web https://molinsderei.cat/subvencions/ i…

Agència d’Habitatge de Catalunya – Convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’habitatges 2023

  Termini presentació sol·licituds: Ajuts joves (fins 35 anys) à 23 de març i finalitza el dia 5 d’abril de 2023 (ambdós inclosos). Ajuts gent gran (majors 65 anys) i ajuts MITMA (entre 36 i  64 anys) à 11 d’abril i finalitza el dia 12 de maig de 2023 (ambdós inclosos) Requisits: Ajudes destinades a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que a la data de publicació de la convocatoria complexin els requisits…

Convocatòria de subvencions a entitats i associacions de Molins de Rei per al 2023

Un dels objectius principals de l’Ajuntament de Molins de Rei és el foment i la promoció de la vida associativa de la Vila i la difusió de tot tipus d’activitats representatives del patrimoni cultural i social. Per això l’Ajuntament considera convenient col·laborar-hi mitjançant l’establiment d’ajuts econòmics a les entitats, associacions i col·lectius sense ànim de lucre de la vila. En aquest sentit s’han aprovat i posem a la vostra disposició, la convocatòria per a la concessió d’ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre de Molins de Rei per…

Justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament en l’àmbit de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’exercici 2022

Us informem que ja es pot procedir a justificar les subvencions atorgades durant l’exercici de 2022. El termini màxim de justificació és el 30 de gener de 2023. Adjuntem la documentació necessària: Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa (model 08) Fitxa de justificació de subvenció per suport a entitats de lleure infantil i juvenil (model 09) el certificat bancari de titularitat del compte per dur a terme el pagament en cas que l’hàgiu canviat des de la data de la sol·licitud Caldrà presentar les sol·licituds telemàticament a través…

Subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Subvenció que té per objectiu incentivar l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital mitjançant subvencions a les empreses ubicades a Molins de Rei amb un màxim de deu treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement. Es subvenciona amb un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, segons estableix l’art. 4 de les bases.