Des del punt Administratiu,  les subvencions són una tècnica emprada per les administracions públiques, de foment de determinats comportaments considerats d’interès general o bé un procediment de col·laboració entre l’administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats d’interès públic.

Segons l’article 2.1 Concepte  de subvenció de la Llei  30/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: S’entén per subvenció  tota disposició dinerària realitzada per les administracions públiques,  a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:

  • Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
  • Que el lliurament estigui subjecte a l’acompliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, davant el beneficiari complir les obligacions materials i formals que s’haguessin establert.
  • Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública

L’Ajuntament disposa des de l ‘any 2018 d’un Reglament de concessió de subvencions

La publicació de les convocatòries i les  resolucions de les  subvencions concedides garanteix el dret de la ciutadania a conèixer l’ús dels recursos públics que es dediquen a l’activitat de foment i els beneficiaris de les  mateixos

 

 

 

 

 

[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]

 

 

Últimes Subvencions

 

Convocatòria de subvencions a entitats i associacions de Molins de Rei per al 2024

  Termini de presentació de sol·licituds: 21 dies naturals a partir de l’endemà des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data d’atorgament: Pendent Un dels objectius principals de l’Ajuntament de Molins de Rei és el foment i la promoció de la vida associativa de la Vila i la difusió de tot tipus d’activitats representatives del patrimoni cultural i social. Per això l’Ajuntament considera convenient col·laborar-hi mitjançant l’establiment d’ajuts econòmics a les entitats, associacions i col·lectius sense ànim de lucre de la vila. En aquest sentit…

Convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització presentats per organitzacions no governamentals, entitats i associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei per a l’exercici 2024

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data d’atorgament: Pendent S’obre el termini per sol•licitar un ajut per a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització presentats per ONG’s, entitats i associacions sense afany de lucre de Molins de Rei per a l’exercici 2024. Poden sol•licitar subvenció per a projectes de cooperació aquelles entitats, associacions i ONG’s amb seu social o delegació a Molins de Rei que compleixin els requisits de l’article 9…

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per afavorir la pràctica esportiva per a la temporada 2024-2025

Un any més l’Ajuntament de Molins de Rei ofereix a les famílies la possibilitat de sol•licitar ajuts econòmics per tal que els infants i joves entre 3 i 18 anys puguin dur a terme activitats esportives durant la temporada 2024-25. Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 941, de 24 d’abril de 2024, s’ha aprovat la convocatòria de sol•licituds per als ajuts per afavorir la pràctica esportiva per a la temporada 2024-2025. Podeu presentar la documentació de la sol•licitud telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Molins de Rei…

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per afavorir les activitats de lleure per a infants en edat escolar per l’any 2024

Un any més l’Ajuntament de Molins de Rei ofereix a les famílies la possibilitat de sol•licitar ajuts econòmics per tal que els infants i joves entre 3 i 18 anys puguin dur a terme les activitats d’estiu 2024. Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 941, de 24 d’abril de 2024, s’ha aprovat la convocatòria de sol•licituds per als ajuts a les activitats d’estiu. Podeu presentar la documentació de la sol•licitud telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Molins de Rei mitjançant una instància genèrica que trobareu al link…

Convocatòria per a la concessió de subvencions específiques per a l’ajut a les entitats amb seu social a Molins de Rei durant l’any 2023

Termini de presentació de sol·licituds: 21 de març 1.- Objecte És objecte d’aquestes bases específiques la subvenció per entitats sense finalitat de lucre propietàries o llogateres amb seu social a Molins de Rei a qui se’ls repercuteixi l’impost de l’IBI i/o el tribut metropolità. 2.- Bases reguladores i normativa d’aplicació Aquests ajuts es regeixen per la normativa general de subvencions, per l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei, aprovada inicialment pel Ple Municipal en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, i…

Justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Molins de Rei en l’àmbit de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’exercici 2023

Us informem que ja es pot procedir a justificar les subvencions atorgades durant l’exercici de 2023. El termini màxim de justificació és el 30 de gener de 2024. Adjuntem la documentació necessària: Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa (model 08 que adjuntem) Fitxa de justificació de subvenció per suport a entitats de lleure infantil i juvenil (model 09 que adjuntem) el certificat bancari de titularitat del compte per dur a terme el pagament en cas que l’hàgiu canviat des de la data de la sol·licitud (us ho facilitaran…

Convocatòria per a la concessió de subvencions específiques per a la socialització, digitalització, adquisició de materials escolars i adaptacions curriculars per al curs 2023-2024

S’obre el període per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a la socialització, digitalització, adquisició de materials escolars i adaptacions curriculars per a centres educatius públics de Molins de Rei. La convocatòria inclou la concessió de subvenció  per a aquelles escoles que imparteixen Educació Infantil i Primària o Secundària Obligatòria (o les AFA d’aquestes escoles, només si són elles les que gestionen la socialització dels llibres de text del centre). El material escolar subvencionable podrà ser el següent: Llibres de text, materials editat per l’escola (fulls, tòner, rènting d’impressores,…),…

Convocatòria de subvenció per a les les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i despeses de local

Subvenció que té per objectiu incentivar la creació del mateix lloc de treball per part de persones de Molins de Rei en situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a Molins de Rei, que es constitueixen en treballadors autònoms per desenvolupar una activitat empresarial o professional. Se subvenciona amb un import màxim de 2.300 € per persona emprenedora pel finançament de despeses relacionades amb les quotes del RETA i despeses del local, segons estableix l’art. 5 de les bases.

Convocatòria de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Subvenció que té per objectiu incentivar l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital mitjançant subvencions a les empreses ubicades a Molins de Rei amb un màxim de deu treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement. Se subvenciona amb un import màxim de 1.500 € pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, segons estableix l’art. 4 de les bases.

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per afavorir la pràctica esportiva per a la temporada 2023-2024

Un any més l’Ajuntament de Molins de Rei ofereix a les famílies la possibilitat de sol•licitar ajuts econòmics per tal que els infants i joves entre 3 i 18 anys puguin dur a terme activitats esportives durant la temporada 2023-24. Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 846, de 20 de maig de 2023, s’ha aprovat la convocatòria de sol•licituds per als ajuts per afavorir la pràctica esportiva per a la temporada 2023-2024. Podeu presentar la documentació de la sol•licitud telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Molins de…